Ponderosa, De jeugd van toen: ,,Skeare jim allinich de oksels..?”

(Column) – DOKKUM – Noh, hewwe we wat zin in frijdag? Allemaal weer in de mood? Feestmuts op en mar weer gaan met die banaan. D’r binne wel ’n paar zaken wér je even rekening met houe mutte. Mar dat wete we allemaal wel as vrijgeselle, skeid’n ménsen of as potentieel vreemdgangers.

Allereerst mut je de kienders ergens kwiet kinne. Fan de week in de plaatselijke buurtsuper: ,, Ja, die dochter fan ús. Ik freegje my ôf wenneer dér ’s ’n keer ’t ferstân yn delsakket. Krekt by de tredde man wei en no mat ze nei die verrekte ‘Stappers fan toen-jûn’ ta. Al die trije exen wolle dat ek en no mat wy op die lytse hart’n pâsse. Wy op ús âlde dei binne wer de klos.

Onderling wurdt in heul Dokkum al zocht naar slaapplakken veur dokkumers om útens. Die dochter fan de alinea hierboven hewt rúmte zat want, de kienders binne bij Pake en Beppe. En dus hewt ze wat vriendinnen útnoadigt. Eerst even veurborrele want, je wete nooit of de Pon wel genoeg drank inslagen hewt.

Dan met syn zessen de badkamer in en lyk as vroeger optutte en hairdresse: ,,Soe Sietse d’r ek wèze? Ik hoop ’t al. En dat ‘r dan ’n keer each foar my had en net foar die slet fan ’n Gelske die him in ’t Pantheon fan my ôfpakt had.” ,,Jaa, as zy d’r is dan gean ik ek drekt nei hûs. Die trut. Zy had ek ’n skarrel fan my vroeger by my wei kaapt.” ,, …en as Klaas dy wer yn ‘e kont knypt dan skopsto ‘m eindelik ’s ’n keer yn ‘e sek, hjer Alie… ”

Dan zachtjes de stoutste fan ’t zestal: ,,Euh fammen, skeare jim allinich de oksels..?

See joe friday,

Harmen Poortman