En dan bist ’n echte gereformeerde.

(Column) DOKKUM – ‘K had ’n bysondere gast fanavond. Hy is fan anzien hier in Dokkum en omstreken. Dérom kin d’r òk niet herkenbaar in beeld. Hy verkeert òk in politieke kringen dus, oppassen geblazen. D’r gaan veur hem deuren open die veur dy en my gesloaten blieve.

Neen, disse man mut je met respect behânnele. Andersom doet ‘r dat òk met my. Ja, niet met iederien mar, met my wel. Hy hewt my lieke hoog as dat ik hem òk hoog hew. Das krekt nog beneden de tafel. Wy bringe mekaar wat in evenwicht. Hy sei fanavond òk: ,,Harmen, nog even en do bist ’n gereformeerde.” Noh, dat klonk my as muziek in de oren. We hewwe òk even ’n paar veurname kopstokken út Dokkum by de kop had. ,,Must nagaan,” sei ‘r: ,,d’r lope hier ’n paar hotemetotems deur de stad die miene dat ze de Waadwente wel ontspringe sille mar, d’r binne ’n hoop die zich derin vergisse.”

Ja, d’r binne ’n paar hier in Dokkum die hewwe hun trots su hoog sitt’n, das met gien pen te beskriiven. Dan, komst raar op ‘e koffie as je in de pampers komme te sitt’n der an de Birdaarderstraatweg. ,,Do hawst nog alle koansen, Harmen. Do hawst hjir ’n gouden plakje. ‘N bietsje sûn blieuwe en net te folle nei de kroeg, hjir goedkeap dyn eigen pilskes wat opsûpe en net te folle fan dy heare litte. Ze matte haast miene dast ‘r net meer bist, dast op ’t hôf leist. Ze matte dy fergjitte. Ja, dat dochst goed: Die grill wer keurig netsjes yn die doaze. dat lieket ‘r op.”

,,Ja,”, sei ik: ,,en ondertussen moai wat harke. Geld harke. En krekt doen of hew je ’t strieje min en kom je elke maand te kort. En dat je ’t swier hawwe, altyd wer. En met ’n ander syn wiif in ‘e koai dúke. Dat is toch dat gereformeerd wèzen?” ,,Harmen, do mast ’t tjerkegjild eilikst net betelje kinne. Sa mast ’t spielje. Dan hoesto dér ek net alle sneinen hinne. Dán bist ’n echte gereformeerde”

Ik hew ’n protte fan disse man leerd,

Harmen