Brechtsje. ,,Want Aaltsje hawt ’n fulltime baan as manager yn ’n kinderdagverblijf.”

(Column) DOKKUM – Ik had fanavond ’n verstotene an tafel. De arme stakker had thús gien plak dus, ik serveerde hem de restjes chinees fan gustern. Hij smulde d’r lekkker fan. Of had ie in dagen gien eten sien. Hij vroeg mij of ik voor gaan wuu in gebed. Dat hew ik deen. Ik vroeg hem derna werom. Hij vertelde mij met tranen op de wangen: ,, Fan myn vader moest ik vroeger dominee wurde. Dat wou ik niet. Fanaf ’t moment dat ik ’t hús út ging hew ik ’t bidden afzworen. In de kerk kom ik al jaren niet meer. En ik bin úteindelik ook gien dominee wurden. Maar veerder eilikst òk helemaal niks.

We aten samen de kliekjes op. En we spraken over saken des levens. ,,Harmen, ik hew su’n afkeer kregen fan die gereformeerden. Dat wilstou niet wete. Fanmiddag sprak ik ’n vriendin. Die beleeft ’t selfde. Brechtsje zorgde ’n leven lang veur har ouders. Zij konden wel thússorg over de vloer krije mar, dat wuuden ze niet.” ,,Brechtsje, Mem wurdt minder. Ik wol graag dasto even ien keer yn de wyke de boardskippen foar ús hellest yn de stéd. Mem kin ’t net meer dwaan.” Mar dat werd eiliks ’n komplete dagtaak voor Brechtsje. Ze kreeg steeds meer húshoudelike taken op de mouw speld. Brechtsje kwam in verweer en refereerde naar har zuster: ,,Aaltsje is d’r ek nog. Die kin ek wol wat dwaan, toch?”

,,Neen Brechtsje, Aaltsje had ’n fulltime baan as manager yn ’n kinderdagverblijf. Do hast folle meer tiid as har. ‘T wurdt ek wol ’s tiid dasto beseftst dat je wat om mekoar tinke matte. Je matte wat omtinken en respect hawwe foar je neiste. Dat stiet ek yn de Bybel. Ik freegje dy net om ‘e nocht.” Ondertussen hewt Brechtsje slim reuma en hangt ze twee uur in de week in de sportskoal om om har overgewicht ‘r af te krijen. Dat wurdt veroorzaakt deur de medicinen tegen depressies. Derom folgt ze òk nog drie therapiëen die har folgens har self allinnich nog mar veerder ’t ravijn in duwe mar, har ouwelui drukke har die kant op. Veerders doet ze nog vrijwilligerswerk veur ’t dorpshús en bringt ze ien keer in de week de folders rond om de financiële eindsjes an mekaar te knopen. Voor de rest hewt ze al genoeg moeite om har eigen keet skoan te houden maar, Aaltsje hewt ’n fulltime baan as manager in ’n kinderdagverblijf. Zoooo, toemaarrrr.

De swalker bij mij an de keukentafel skudde syn hoofd: ,,Brechtsje hewt har doad werkt bij har ouwe lui. Toen ’t ouwe méns kwam te overlijden wuu Brechtsje mar ien ding. Ze wuu graag ’t porseleinen servies fan har moeke hewwe. Must miene. Dat is naar Aaltsje gaan. Brechtsje raakte in de war en is opnomm’n in ’t Jelgershús. Sindsdien hewt har vader thússorg. Dat is ‘m eilikst niet naar de sin want, die húshâldster komt op tiiden dat hij eilikst wel even vurt wil. ,,En ’t is ek ’n ‘frjemden’ die ’t je yn ‘e keet hawwe, no?. Dat is toch oars as je eigen.” Maar ja, Aaltsje hewt ’n fulltime baan as manager in ’n kinderdagverblijf.

Harmen Poortman