30 projecten in Noordoost Fryslân krijgen geld van Iepenmienskipsfûns

REGIO – Het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân verstrekt in de tweede tender van 2019 subsidie aan 30 initiatieven vanuit de mienskip. Alle projecten samen zorgen voor een totale investering van ruim 1,3 miljoen euro in de leefbaarheid van deze regio.


Een van de gehonoreerde projecten is van de Stichting Wrâldfrucht uit Buitenpost. Deze gaat langs de foodwalk, een wandelroute, 55.000 biologische, bijvriendelijke vroege bollen planten. In het vroege voorjaar is het voor de eerste bijen, hommels en andere bestuivers erg lastig om voldoende voedsel te vinden. Planten die vroeg bloeien leveren stuifmeel en nectar voor deze insecten. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen, wilde tulpen, bosanemonen en wilde hyacinten lenen zich hier uitstekend voor. De bijdrage vanuit het IMF is 8.914 euro. Het project kost 22.286 euro.

De gemeente Noardeast-Fryslân wil biodiversiteit in en met de dorpen bevorderen, ‘Natuerlik Ferskaat’ van openbaar groen en berminrichting. Met de bollenplantactie zet Buitenpost zich als bijendorp op de kaart. Aan de wandelroute wordt een extra lus richting Kollum gekoppeld. Het project maakt natuur- en milieueducatie en natuurbeleving mogelijk.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan van 16 september tot en met 11 oktober weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie op www.streekwurk.frl/imf. Ook is subsidie vanuit de Europese LEADER-regeling mogelijk voor inwoners in Noordoost en Noardwest Fryslân. Deze regeling is geopend van 16 september tot en met 25 oktober.

Projecten 2e subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2019 Noordoost Fryslân die een positief advies ontvingen

Initiatief Aanvrager Investering Bijdrage
Revitalisering clubgebouw ijsclub/handboogvereniging Herbouw verenigingsgebouwtje van de IJsclub Birdaard en de Handboogvereniging “Nocht en Wille”. Door nieuwbouw wordt het aanzicht bij binnenkomst van het dorp verbeterd en stimuleert de sportbeoefening van de leden van beide verenigingen. Dorpsbelang Burdaard/Jelsum e.o. € 24.800 € 9.920
Ontwikkeling groen schoolplein Door het schoolplein van CBS “Op Streek” in Ferwert te renoveren wordt het gedateerde schoolplein een uitnodigende plek waar kinderen gestimuleerd worden te spelen, te ontdekken en te ontmoeten. CBS op Streek Ferwert € 54.060 € 9.500
Wad horen, zien en zwijgen Het Waddenbelevingscentrum Noordhoren uit Holwerd gaat informatie verstrekken over de kwetsbaarheid en ecologische waarde van het Waddengebied als werelderfgoed. Hierdoor worden bezoekers zich bewust van de gevolgen van o.a. de ramp met het containerschip. Stichting Recreatie en Toerisme Holwerd e.o. € 6.930 € 958
Renovatie voetbalkooi Eastermar Door intensief gebruik is de voetbalkooi in Eastermar versleten. Na de renovatie is de kooi weer toekomstbestendig en kunnen schoolkinderen, jeugd, recreanten en overige sportievelingen weer jaren vooruit. Doarpsbelang Eastermar € 3.285 € 1.300
Historisch Ferwert – Hegebeintum Ontwikkelen van de route Historisch Ferwert – Hegebeintum met behulp van de MeAR Fryslân app. Met behulp van Augmented Reality herleeft en ervaart de toerist, bezoeker en inwoner per fiets of te voet de rijke historie van Ferwert en Hegebeintum Vereniging dorpsbelangen Ferwert – Hegebeintum € 15.041 € 6.000
De Pipenâle Wierum Het oude gedeelte van dorpshuis de Pipenâle in Wierum krijgt een nieuw dak en de buitenkant wordt geschilderd. De armaturen in de grote zaal worden vervangen door energiezuinige LED-armaturen. Stichting dorpshuis Wierum € 17.419 € 6.967
Aanschaf/verbetering muziekinstallatie Wierum Popkoor Gewoan Oars onderscheidt zich in de regio door haar repertoire en enthousiasme. Samen met shantykoor De Waadseesjongers verzorgt het verschillende optredens in verzorgingstehuizen. Met een goede muziekinstallatie kunnen nog meer gezamenlijke optredens worden verzorgd. Popkoor Gewoan Oars € 10.114 € 4.000
Muziektheaterstuk Zeevrouwen, 50 jaar Lauwersmeer De fictieve muziektheatervoorstelling over 50 jaar Lauwersmeer wordt geproduceerd door Stichting de Lachende Paardenbloem. Een verhaal over vijf vrouwen die elk op hun eigen manier de afsluiting beleven. De rollen worden zowel door professionals als amateurs uit de regio rond het Lauwersmeer vertolkt. Ouderen worden achteraf gevraagd naar hun herinneringen en deze worden opgetekend in film of schrift. Stichting de Lachende Paardenbloem, producties in het wild € 103.000 € 10.000
Mobiele paneelwand voor dorpshuis Rehoboth De ruim 50 jaar oude paneelwand van dorpshuis Rehoboth uit Gerkesklooster-Stroobos wordt vervangen door een mobiele paneelwand. Hierdoor kan de grote zaal in 2 gelijke ruimten of in 1 grote en een kleinere ruimte worden verdeeld. Dorpshuis Rehoboth € 18.000 € 7.000
Realiseren pannakooi bij het schoolplein van KBS de Reinbôge Een grote wens van de leerlingen is het plaatsen van een pannakooi op de plek van de voormalige fietsenstalling naast het schoolplein van KBS de Reinbôge uit Burgum. Het budget wat per jaar te besteden is door de leerlingenraad is niet toereikend voor de aanschaf van een kooi, vandaar dat de leerlingen zelf voorgesteld hebben een rommelmarkt te organiseren. KBS de Reinbôge € 5.065 € 2.000
Samen verduurzamen sportaccommodatie Easterbuorren “Samen verduurzamen sportpark Easterbuorren” heeft als doelstelling dat alle partijen, die gebruik maken van sportpark uit Stynsgea, het energieneutraal maken. Er worden PV-cellen geplaatst. De lampen rondom het voetbalveld, tennisbaan en kunstgrasveld worden vervangen door LED. SV ASC’75 € 56.729 € 9.750
Muzikale verbindingsavond Door het opheffen van de brassband in Oudwoude gaat de jubilerende Brassband De Bazuin van Triemen-Westergeest kinderen en volwassenen uit Oudwoude op een laagdrempelige manier kans bieden om bij hun te komen spelen. Op de basisschool in Oudwoude wordt een leerlingenproject gestart. Voor de volwassenen en de kinderen wordt het jubileumconcert een muzikale verbindingsavond. Christelijke Muziekvereniging “de Bazuin” € 5.702 € 1.140
Verfraaiing entree van het dorp Dorpsbelangen Noardburgum heeft samen met de inwoners een plan ontwikkeld voor het verfraaien van de entree van het dorp bij het kunstwerk. Voor de muur van het kunstwerk wordt een wandelpad aangelegd en komen bankjes. De grote groenstroken worden voorzien van perken waarin wildbloemen worden gezaaid. Doarpsbelang Noardburgum € 16.362 € 6.544
Adventure Run Tijdens de Admiraliteitsdagen 2019 in Dokkum wordt een Adventure Run georganiseerd. Een mix tussen een trail- en obstakel-run, outdoor sporten en ‘games’ uit een expeditie Robinsonaflevering met een maximum tijdsduur van 2 uur. Door zelf te navigeren met een kaart langs challenges in 3 niveaus worden punten toegekend. Stichting Stadsmarketing Dokkum € 14.400 € 2.900
Wadden Zen aan Zee In het kader van de Internationale Dag van de Yoga op 21 juni jl., organiseert Stichting Holwerda aan Zee samen met Staatsbosbeheer en Blije Balans een Mindwalk+. Een ochtend- of avondnatuurexcursie met de nadruk op Yoga en bezinning; de natuur is de plus. Op 21 september is er een herhaling om te kijken of een combi natuur – wellness aanslaat. Stichting Holwerd aan Zee € 8.270 € 1.270
Audiokuier Aldtsjerk De “genius loei” oftewel de geest van de plek is niet zonder meer voor een ieder zichtbaar. Met de audiokuier wil dorpsbelang Aldtsjerk de betekenis van de plek voor inwoners en bezoekers toegankelijk en interessanter maken. De 11 in het Fries en Nederlands ingesproken verhalen en de locatie worden met elkaar verbonden door middel van een app. Dorpsbelangen Oudkerk € 4.066 € 1.600
Dokk’em Open Air slaat een brug naar geschiedenis Aan de twaalfde editie van Dokk’em Open Air wordt een extra concept “ontmoeting” toegevoegd. Stadswandeling vanuit“De Bonifatiusbrouwerij”. Gasten worden hier verrast met een akoestische muzikale bijdrage van de band Baldrs Draumer. Op het terrein van Dokk’em Open Air wordt een speciale arena ingericht voor de Dokk’em Buhurt Challenger. Dit officiële toernooi heeft een internationaal karakter. Stichting Dokkum Open Air € 7.500 € 3.000
Facelift voor accommodatie KV Invicta Het houtwerk aan de buitenzijde van de accommodatie van Korfbalvereniging Invicta uit Kollum vervangen en in de verf zetten zodat deze weer jaren mee kan. Korfbalvereniging Invicta € 8.558 € 2.092
Aanschouwelijk maken Bramen Flora Fryslân Stichting Werkverband Friese rassen uit Sumar heeft bramendeskundige Karst Meijer opdracht gegeven de in Fryslân voorkomende bramensoorten in kaart te brengen, te beschrijven, er een foto van te maken en te publiceren. Ook worden de endemen extra belicht, genetisch materieel verzameld en geïnventariseerd welke insecten op de bramen voorkomen. Stichting Werkverband Friese rassen
€ 8.450 € 3.380
Zonnecollectief Samen Zon in Harkema Enerzjy Kooperaasje de Harkema U.A. wil de lokale inwoner zelf zeggenschap geven in de wijze hoe lokale en duurzame energie wordt opgewekt, waar dit plaatsvindt en waar de opbrengst aan wordt besteed. Bij ‘Samen Zon in Harkema’ is gekozen een dak beschikbaar te stellen aan de coöperatie om een zonnedak met 200 panelen te realiseren. Enerzjy Kooperaasje de Harkema u.a. € 66.153 € 4.461
Van broedplek naar productiehuis Stichting Kalamiteit uit Dokkum wil door het isoleren en verwarmen van haar studio/oefenruimte een werkbare situatie creëren zodat er het gehele jaar gewerkt kan worden in plaats van alleen in de zomer. Hierdoor kan de Stichting zich verder ontpoppen als broedplaats voor jonge muzikanten en artistiekelingen uit Dokkum en omstreken. Stichting Kalamiteit € 20.800 € 8.320
Verduurzaming accommodatie Broekster Boys Door de accommodatie van Voetbalvereniging Broekster Boys uit Damwoude duurzaam te maken voldoet het weer aan de eisen van de tijd. Door isolatie van het dak, het plaatsen van zonnepanelen, dubbel glas en LED-verlichting loopt het energieverbruik terug. Voetbalvereniging Broekster Boys € 94.866 € 35.000
Herinrichting skatebaan Feanwâlden Jongeren uit Feanwâlden hebben het initiatief genomen voor het herinrichten en aantrekkelijker maken van de huidige skatebaan. De huidige objecten worden opgeknapt, uitgebreid met een tafeltennistafel en een Calishtenics opstelling. In de vorm van een dug-out komt er een gezellige en droge zitplek. Er wordt verlichting aangelegd zodat ’s winters langer gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen. Stichting speeltuin ‘t Boartersplak € 39.625 € 15.845
Het Achterland Jeugdcultuurschool “Het Achterland” in Burgum wil jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar in Noordoost Fryslân de mogelijkheid bieden zich, buiten het regulier onderwijs en binnen een professionele zetting, op cultureel en maatschappelijk vlak te ontwikkelen. “Het Achterland” is hiermee uniek in Nederland. Dit project heeft betrekking op fase 1 van de ontwikkeling van de Jeugdcultuurschool. Het focust zich op de start van het eerste schooljaar. Stichting Het Achterland € 186.050 € 35.000
Verduurzaming gebouwen sportvereniging Be Quick De herstelwerkzaamheden van de door brand verwoeste kantine van Be Quick Dokkum wordt samen gedaan met een duurzame verbouw. Door het uitbreiden van de kantine op de begane grond, plaatsen dakopbouw, verplaatsing bar, uitbreiding toiletgroepen, verduurzamen kantine, keuken en berging is de kantine klaar voor de toekomst. SCV Be Quick € 107.286 € 34.500
Bernemienskip Suwâld Ontwikkelen van een toekomstbestendige ‘bernemienskip’ in de kern van Suwâld, waarin onderwijs, opvang en zorg gezamenlijk wordt aangeboden. Door uitbreiding van de huidige school en een update van het schoolplein kan naast een nieuwe peutergroep de BSO gehuisvest worden. Andere vormen van naschools aanbod, zorg en welzijn zou er een plekje kunnen krijgen. Stichting PCBO Tytsjerksteradiel € 165.772 € 35.000
Ontmoetingscentrum Giekerk Het nieuwe multifunctionele centrum Gytsjerk, waar het Ontmoetingscentrum deel van uit maakt, voorziet in een bundeling van organisaties die al langer zoeken naar een gemeenschappelijke, multifunctionele accommodatie. Dorpsbelang Gytsjerk is verantwoordelijk voor de inrichting van de “Ontmoetingsruimte”. Die bestaat uit 3 gedeelten: keuken/kiosk/gezamenlijke entree en ontmoetingszaal. Vereniging voor dorpsbelangen Giekerk € 90.000 € 35.000
De Mobiele ontmoetingsplaats Door de bouw van een Mobiele Ontmoetings Plaats (MOP) speelt KEaRN Welzijn uit Burgum in op de signalen en behoeftes van de veelal kwetsbare jongeren om een eigen plek te hebben. Op deze manier wordt het contact met andere jongeren vergroot en geeft meer handvatten op gebied van zelfredzaamheid. Jongeren dragen zelf ideeën aan voor de vormgeving van de MOP en worden gestimuleerd deze bij de bouw van het voertuig uit te werken. Stichting KeArn Welzijn € 102.000 € 35.000
Vervanging voertuigen BurgumMobyl Door het intensieve gebruik worden beide elektrische iYYO’s vervangen door 2 Peugeots Partner Tepee. Deze elektrisch aangedreven auto’s, met voldoende actieradius, hebben een hoge instap, ruimte voor minimaal 4 personen en 2 rollators. De vervangende voertuigen worden qua kleurstelling weer een opvallende en herkenbare verschijning van BurgumMobyl in Burgum. Stichting BurgumMobyl € 52.333 € 20.933