Pake en Beppe. Tûker dan wy tinke of Tougher then the rest?

bakfiets_oma(Column) DOKKUM – Ik vien dat altyd seer verwonderlik. As ik by de skoal op myn seun staan te wachten: ,,Oeh ja, ik mat wol ’s even ’n jûntsje fourt kinne hjer. Dan past myn mân op de bern. Of as we tegearre gean dan Beppe en Pake. Jaaa, gjin probleem hjer. Ze binne beide twaentachtig maar ze binne nog goed sûn en tûker dan wy tinke. Dus trije keer yn de wike oppasse mat kinne.” Godverdorie! En as ik my niet vergis hewt de belastingdienst veur die pakes en beppes ook nog wel ’s ’n potsje had. 

Sulke pakes en beppes hewwe wy niet in de familie. Jaa, ik bin ien van skeiden ouders dus we suuden ’n luxeprobleem hewwe omdat, beide weer ’n partner vond’n hewwe. Nou, as ik ien van beide ouders frage kin dan mag ik van geluk spreke. Maar gien drie keer in ‘e week. Jemig. En dan de koue kant: Ien in de Waadwente en de ander is thús. Maar das niet vertrouwd, krije we ongelukken van.

Neeh, dan beleve wy ’t anders. Ik blief vanavond thús om op de kienders te passen en om dit stukje veur jim te skrieven. En myn lieve hewt ‘t, na ’n dikke maand mantelzorg omtrint my vanwege ’n stukje plastische chirurgie, wel verdiend om vanavond even de bloemkes búten te zetten. Belt skoanmoeke: ,, Ja Betty, masto ’s lústerje: Juster wie jim lytse ’n jier wurden en heit hie d’r toch wol by weze wollen op de jierdei. Ik hie tocht dat hy ’t net ien de gaten hawwe soe maar, hy is tûker dan wy tinke. Folgende keer matte jim ‘m maar efkes ophelje mei de auto. Dat ”Jobinder” is ek gjin bliksum wurch, snapst wol?”

Myn skat staat opgetut en wel met de jas aan in de spagaat: Of moeke aanhore veur de lieve vrede en veul te laat anskúve aan de bar tussen de freundinnen. Of dat oud méns afkappe en de folgende keer as we op de kofje komme de wyn van voren krije.

Neeh, Pake en Beppe. Tûker dan wy tinke of Tougher then the rest.

 

Fyn weekend,

Harmen