Noardeast-Fryslân, oans nije gemeente. Moaie voorútsichten.

Johan Talsma en Harmen Poortman Hout Gryte en lady undressedClinter(Column) DOKKUM – Noh jong, wel heel wat gaande hiero. Groate renovaasje van oanze woaning in de startblokken organiseerd deur Thús Woanen. Dér binne we in ’t verleden om verhúsd naar dit hús werfan wy dachten dat ’t as laaste an de beurt weze zou. Niet dus. Die ouwe klinte op dat ouwe adres gaat d’r waarskijnlijk ôf en nou zitte we hier met de kloaten veur ’t blok. Want nim fan my an: Sulks is ten nadele fan de relaasje met je frou.

Mar goed, ik kin my ten alle tijden even werom trekke in myn old skool Clinter. En dan zit ik tussen de politieke kopstukken van de tegenwoordige tiid. Dan stel ik ze myn fragen in gedachten en smiet ’n stuk hout in de kachel. Dat hout is afkomstig van afdankte pallets. Ze noeme ’t ook wel waaibomenhout. Noh, ’t waait echt niet fanself weg, hoar. En dat wete ze in de gemeenteraad fan oanze nije gemeente, Noardeast-Fryslân ook wel.

Ik sien Gryte Schaafstal en Johan Talsma al in discussie gaan om de verwerking en recycling fan myn pallethout. Johan: ,,Der hewwe myn producten op staan toen ze by my anleverd binne. Ze kinne nou wel naar de Kollumerwaard om opstookt te wurden in de nije reactor.” Gryte: ,,Niks d’r fan! Duorsamens is ús speerpunt. Dat hout mat werom de natoer yn. Dat biedt ek wer wurkgelegenhied foar ús ynwenners.”

Ondertussen trek ik nog ’n blik bier open en ik realiseer my dat we al nietiens meer baas binne over oans eigen eardbeiplantsje in de voortún. Dat mut ‘duorsem’ kweekt wurde in de meest afgrijselijke, opzichtige kassen midden in de wijde vlakte wer je vroeger nog de rust vonden en wer nou dus vier keer suveul gif op de eardbeien sproeit wurdt dan op die fan dy in dyn eigen tún.

Ik donder nog mar ’n kloske op ’t vuur. ,,’T sil my ’n reet roeste.”, denk ik by myself. En ik denk na over de toekomst. ‘N Tiny Woaning liekt my nog wel ’s wat. Helemaal los fan Thús Woanen. Niks gien bemoeienissen meer fan ’n corporaasje die, heul begriipelijk, mar ien belang hewt: Húzen verhure volgens de neerlandsche maatstaven die útdiscusseerd binne deur ménsen su as Gryte en Johan.

En dan denk ik an ’n kaveltsje in Hiaure, met de tún op ’t súden, ’n volkstúntsje naast hús, recht teugenover ’n medewerkster fan Thús Woanen, midden tussen anderhalve hectare an sonnecellen.

Moaie voorútsichten foar Noardeast-Fryslân

Harmen Poortman