‘N second love of niet, ‘Goeie Tiiden’ gaat veur.

Fiets Second loveBekeuring second love(Column) DOKKUM – Ik bin ’n man die gauw tevreden is. Ik hou alleen fan vrouwen. Ik bin dus niet su’n type dat fan tweu waltsjes vreet. Maar ik hou wel van meerdere tegelyk. Myn liefste looft dat niet en denkt dat ik gien káns maak by de andere geslachtsgenoaten fan haar. Maar dér hew ik ’n foefje veur: Ik zorg altiid dat ik op tiid weer thús bin, as ik ’s avonds even op jacht bin op ‘e Almost Harley. En as ik dan thús kom veur half negen dan, seit ze altiid: ,,Wille ze dy d’r weer nergens in hewwe? Konstou niet wat langer wegblieve? Kinst ’t weer niet beter krije dan hier by my? Stakker. Ik zit ‘Goeie tiiden te sien.” Tot fannemorgen:

Ik was dwaande veur de mienskip in myn mancave. ‘N fytske klaermake veur ien fan myn ‘second love’s’. Dér komt moeder de frou an op hoge poaten met ’n vel papier út ’t hús richting myn loads: ,,Wat is dit? Te hard riiden op de Damme loane in Leeuwarden. Wat moest dou dér? Ik weet niet beter dan dastou altiid binnen de gemeentegrénzen bliefst. Wat moest dou in die úthoeke fan Liwwarden?

,, Skat, dér hew ik ’n fyts afleverd. Dat was by ’n liéf froutsje die wat allinich is. Dou helpst toch ook altiid ménsen die ’t minder hewwe as wy?” Fertwiifeld reageert ze met ’t noadige gekraai en geskel: ,,Dou zeidest dat die fyts veur ’n man was die revalidere moest na ’n zwaar ongeluk. Dou hewst ’t nooit over ’n ‘liéf froutsje’ had. Leg út!”

Nou, jim begriipe wel dat ik ’n ontigelik lulverhaal út myn dúm sogen hew met omwegen en inhaaltrucs diestou op de ganse Centrale As noait make kinst. Ik hew beweert dat ‘r niks achter zit dan behalve die fytshânnel en dat ik niet anders kin dan, de fyts wér ik op dat stuit met bezig was, maar duur te verkopen aan weer ’n second love.

Aarzelend maar toch genoegen nimment met myn smoes murmelt ze: ,,Das best, das best, astou dan ook maar wat langer wegbliefst. Kin ik ook even rustig ‘Goeie Tiiden’ sien.”

Harmen Poortman