‘Tytsjerksteradiel is een witte raaf’

BURGUM – “Tytsjerksteradiel is een witte raaf in gemeenteland”, dat concludeert RadarBureau, een onderzoeksbureau voor sociale vraagstukken uit Amsterdam. Met deze metafoor bedoelt het onderzoeksbureau dat gemeente Tytsjerksteradiel een positieve uitzondering is op andere gemeenten op het gebied van de efficiëntie en effectiviteit van dorpen-en jeugdteams.

RadarBureau komt tot deze conclusie na een onderzoek waarin de dorpen- en jeugdteams geëvalueerd zijn op het vraagstuk: “Hoe effectief en efficiënt zijn de jeugd- en dorpenteams in de gemeente Tytsjerksteradiel?” Sinds 2015 zijn er twee dorpenteams en een jeugdteam actief die de toegang vormen tot voorzieningen die vallen onder de Wmo en de Jeugdwet. De teams werken volgens de uitgangspunten: laagdrempelig, vraaggericht, integraal en preventief en met de inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk van de burger.

In onderzoeken zoals cliënt ervaringsonderzoeken die in 2016 zijn uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC wordt in gemeente Tytsjerksteradiel beter gescoord dan in vergelijkbare gemeenten. De ruimte voor teamontwikkeling en individuele ontwikkeling die de medewerkers van de dorpen- en jeugdteams ervaren, en het sterke verhaal ‘dicht bij de burger’ vormen de ingrediënten voor dit succes. Het onderzoek heeft ook informatie voor doorontwikkeling van de dorpen- en jeugdteams opgeleverd. Voor wat betreft werkprocessen intern en samenwerking extern kan nog het een en ander beter gestroomlijnd worden. Innovatie is een doorlopend ontwikkelpunt. De beleidsmedewerkers sociaal domein gaan met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag. Samen met alle relevante partijen zal worden bekeken hoe de teams nog beter gepositioneerd kunnen worden.