Heerlijke vragen van Dongeradeel Sociaal omtrent de participatiewet en reïntegratie

De fractie van Dongeradeel Sociaal heeft schriftelijke vragen gesteld betreffende de participatieverplichting voor mensen in een uitkeringssituatie.

Mensen die een uitkering aanvragen moeten daar sedert enige tijd een tegenprestatie voor leveren en zijn veelal verplicht om een reintegratie traject te volgen. Voor onze gemeente verzorgt NEF deze trajecten die tot doel hebben deelnemers aan een betaalde baan te helpen zodat zij niet mee afhankelijk zijn van een uitkering.

 Dongeradeel Sociaal zou graag willen weten;

  1. Hoeveel personen hebben in 2016 een reintegratie traject doorlopen bij NEF?

  2. Hoeveel van deze personen hadden de verplichting dit te doen in het kader van

de participatiewet?

  1. Hoeveel personen hebben na het volgen van voornoemd traject in het kader van de participatiewet een reguliere baan gevonden, met een vast arbeidscontract, dan wel een arbeidscontract voor minimaal een half jaar?

  2. Hoeveel personen hebben na het volgen van voornoemd traject  ( nog ) geen werk gevonden?

  3. Hoe ziet  de begeleiding er uit van mensen die na het voornoemde traject nog geen werk hebben gevonden?

  4. Hoe zien de werkzaamheden tijdens het voornoemde traject eruit?

  5. In hoeverre sluiten de werkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens het voornoemde traject aan bij de kennis en opleiding van de deelnemers?

De reactie van het college is vrij algemeen:

,,Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Uitgangspunt is dat iedereen participeert in de samenleving. Er is een plicht tot arbeidsinschakeling en het verrichten van een tegenprestatie. In opdracht van de gemeenten DDFK verzorgt NEF de re-integratie in Noord Oost Friesland dat uitsluitend gericht is op (terugkeer naar) de arbeidsmarkt (regulier of gesubsidieerd).

Indien een uitkeringsgerechtigde niet tot regelmatige arbeid in staat is, ligt bij de gemeente de verplichting om hem of haar (maatschappelijk) te doen participeren met als uitgangspunt het verrichten van een tegenprestatie.

NEF opereert in een gebied waarin het slecht gesteld is met de werkgelegenheid. In de periode 2015/2016 is het aantal banen in de gemeente Dongeradeel met meer dan 2% afgenomen.”

8 juni aanstaande wordt dit antwoord besproken in de raadacommissie Mienskip.