Colleges DFK presenteren sluitende begroting

DOKKUM – De colleges van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben gezamenlijke hun begroting voor 2018 gepresenteerd. De begroting is structureel sluitend en schetst een positief beeld. Dit geeft voldoende financiële ruimte voor de nieuwe gemeente. Vanaf 2019 wordt de begroting namelijk door de toekomstige gemeente Noardeast-Fryslân opgesteld.

In juni van dit jaar hebben de DFK colleges een perspectiefnota vastgesteld. Daarin maakten de colleges financiële keuzes die zich uitstrekken over de datum van de herindeling heen. Deze keuzes zijn goedgekeurd door de Provinsje Fryslân en vertaald in deze begroting. Omdat er in 2019 een nieuwe gemeente ontstaat zijn de financiële mogelijkheden in het overgangsjaar 2018 beperkt. De colleges vinden echter dat een aantal zaken niet kunnen wachten. Daarom zijn er, naast de voorstellen uit de perspectiefnota, in deze begroting nog een aantal eenmalige voorstellen meegenomen. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Provinsje Fryslân.

Het sociaal domein is constant in beweging. De afgelopen jaren zijn veel taken bij de gemeenten komen te liggen. De gemeenten hebben op basis van de uitgaven 2016 ramingen in de begroting opgenomen. Wel blijven de uitgaven voor het sociaal domein lastig in te schatten. Daarom is er voor gekozen om een financiële buffer in te stellen voor het sociaal domein. Deze is bedoeld om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen op het vlak van zorg en ondersteuning. Op die manier is ook in de toekomst goede zorg voor iedereen geborgd.

Voor de berekening van de lokale lasten is uitgegaan van een gemiddelde van de drie gemeenten. De lasten voor Dongeradeel stijgen ten opzichte van 2017 licht. Kollumerland c.a. compenseert de inwoners eenmalig zodat de lasten in 2018 niet stijgen. De lasten van de gemeente Ferwerderadiel blijven in 2018 gelijk en worden vanaf 2019 verlaagd tot het gemiddelde DFK niveau.

Op 2 november is er een gezamenlijke openbare commissievergadering van de drie gemeenteraden. De uiteindelijke besluitvorming zal nog door de drie gemeenteraden in hun eigen vergadering plaatsvinden.