Risicogerichte handhaving in Dongeradeel

DOKKUM – Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het jaar 2016 een handhavingsuitvoeringsprogramma gemaakt. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het bestaande Handhavingsplan “Dongeradeel sprekt jo oan”. Dongeradeel gaat het komende jaar risicogerichter werken. Dat betekent dat handhaving meer prioriteit krijgt als het risico op overtreding groter is en als de overtreding grotere risico’s met zich meebrengt. 

Risicogericht werken
Het gemeentebestuur heeft uitgezocht welke regels allemaal nageleefd moeten worden, hoe erg het is als de regel wordt overtreden en wat de kans is dat zo’n regel inderdaad niet wordt nageleefd. Een optelsom daarvan bepaalt de prioriteit van de handhaving. Die kan hoog zijn, gemiddeld, of laag. Bij een hoge prioriteit houdt de gemeente via een vast patroon controles. Dat gebeurt vaak planmatig. Bij een gemiddelde prioriteit houdt de gemeente wel actief toezicht, maar dan meer op initiatief van de controleurs zelf. Bij een lage prioriteit gaat de gemeente alleen handhaven op basis van klachten of meldingen. De gemeente gaat het komende jaar ook meer doen aan voorlichting en communicatie over de regels, de manier waarop het toezicht is geregeld en wat te doen als de regels toch niet worden nageleefd.

Prioriteiten voor het komende jaar
De belangrijkste punten en hoge prioriteiten voor het komende jaar zijn: het toezicht op nieuwe bouwwerken, brandveilig gebruik van gebouwen, slopen waarbij asbest vrij kan komen, bouwen in beschermd stads- en dorpsgezicht, grote evenementen, drankverstrekking boven de 18 jaar, milieucontroles bij bedrijven, toezicht op overlast en baldadigheid, betaald en fout parkeren. Elk jaar, dus ook in 2016, wordt een aantal eigenaren van verpauperde panden aangeschreven om hun gebouwen te herstellen. De komende tijd heeft vooral de voormalige steenfabriek in Oostrum de aandacht van de gemeente.

Inspecteurs en controleurs voor de handhaving
De gemeente heeft medewerkers in dienst, bouwinspecteurs, milieu-inspecteurs en horecacontroleurs, die controles uitvoeren en informatie geven over de regelgeving. Voor het toezicht op straat maakt de gemeente gebruik van Buitengewone opsporingsambtenaren (Boa’s). Daarnaast hebben ook politie en brandweer een rol bij het toezicht. Als iemand zich niet aan de regels houdt, dan kan de gemeente ingrijpen via de juridische weg door het geven van sancties.