Inpassing oude tichelwerk aan Alde Sylsried

DOKKUM – Een klein deel van de restanten van het oude tichelwerk dat in mei bij Dokkum werd ontdekt,  wordt binnenkort verwerkt in het terrein gelegen naast de nieuwe vaart Alde Sylsried  die de Dokkumer Ie met de Wâldfeart verbindt. Het grootste deel van de vindplaats is intact gebleven en blijft bewaard onder de grond.

Archeologische vondst

Bij graafwerkzaamheden aan de nieuwe vaarweg stuitte de aannemer in mei op een grote hoeveelheid oude kloostermoppen. Na archeologisch onderzoek werd vastgesteld dat het ging om restanten van een pannen- en steenbakkerij (tichelwerk) uit de 15e eeuw. In de steenbakkerij werkten mogelijk de monniken van het klooster Klaarkamp. De aangetroffen dakpannen en baksteenresten waren vermoedelijk te slecht voor de verkoop en zijn daarom op het productieterrein achtergebleven.

Restanten verwerkt in terrein

Het merendeel van de archeologische vindplaats van het oude tichelwerk is nog intact gebleven. Omdat er in Nederland niet veel van dergelijke vindplaatsen van oude tichelwerken in de ondergrond bewaard zijn gebleven, wordt er veel belang gehecht aan een zorgvuldige afronding van de werkzaamheden rond deze vindplaats in de komende weken. Na overleg met de provinciaal archeoloog is besloten de vrijgekomen bult steenachtig historisch materiaal niet af te voeren, maar  te verwerken in het naastgelegen werk. Het bovengronds laten liggen van de hopen is voor de gemeente geen optie, omdat het aangetroffen steenachtige materiaal niet bestand is tegen een strenge vorstperiode.

Alde Sylsried in december gereed

De aanleg van de nieuwe vaart vordert. De vaart is bijna ontgraven en de nieuwe oevers zijn ingericht. Veel van de bewoners aan de nieuwe vaart kiezen er voor een steiger te laten plaatsen, zodat ze volgend jaar de boot kunnen aanmeren. Verder is de nieuwe haven in uitbreidingsplan Trije Terpen gereed en werken de aannemers Elzinga Wegenbouw en Kuipers waterbouw uit Dokkum momenteel aan de nieuwe trailerhelling en bijbehorend parkeerterrein. De nieuwe brug wordt gebouwd door Beton- en aannemersbedrijf Veenstra bv uit Jistrum. Zolang de brug nog niet gereed is, rijdt het verkeer via de naastgelegen bypass. De werkzaamheden worden in december 2015 afgerond.