Burgerparticipatie in Dantumadiel: ‘it is oan jo!’

DAMWÂLD – De gemeenteraad van Dantumadiel heeft een voorstel aangenomen bedoeld om initiatieven van groepen inwoners eenvoudiger te realiseren. Op dinsdag 24 maart is in de gemeenteraad van Dantumadiel unaniem het voorstel ‘It is oan jo!’ vastgesteld. Een voorstel over dorpencoördinatie & burgerparticipatie. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere overheid. Een overheid die meer mogelijk maakt en initiatieven van inwoners ondersteunt. Burgerparticipatie verandert in overheidsparticipatie.

Deze manier van werken past in de afspraken die burgemeester en wethouders hebben gemaakt in het coalitieakkoord ‘Ien mei de mienskip’. Hierin staat:

Minder voor de mensen bedenken en voor hen uitvoeren, meer naast inwoners staan en belemmeringen wegnemen. Hierbij staan de inwoners centraal, niet de regels”.

Het voorstel ‘it is oan jo!’ is niet alleen een praktische uitwerking van het coalitieakkoord maar ook van de nota ‘burgerparticipatie Dantumadiel’ die in 2012 is vastgesteld. Afgesproken is om die laatste nog te actualiseren.

De gemeente ondersteunt met name ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Bewoners weten zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of mooier kan. Om dit mogelijk te maken is een dorpsintitiatieven fonds opgericht. Dit fonds wordt jaarlijks aangevuld. Ook het restant van de projecten ‘dorpsvernieuwing’ en ‘Leefbaarheid’ komen in dit fonds.

De notitie ‘It is oan jo!’ is te vinden op de gemeentelijke website: www.dantumadiel.eu