Regio bundelt krachten voor verkrijgen Europese subsidies

Masterclass EU SubsidiesWALTERSWALD – Donderdag 17 april opende burgemeester Sicko Heldoorn van Dantumadiel de masterclass Europese subsidies in de Nije Warf in Wâlterswâld. Het doel van de masterclass is om als Noordoost Fryslân gezamenlijk de krachten te bundelen voor o.a. het verkrijgen van Europese subsidies. Voor de masterclass waren verschillende organisaties en gemeenten uit de regio uitgenodigd.

In de regio Noordoost Fryslan werken de zes gemeenten en de provincie samen aan de sociaal economische ontwikkeling door uitvoering te geven aan de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). De Agenda Netwerk Noordoost is het uitvoeringsprogramma van het Sociaal Economisch Masterplan “Netwerk Noordoost – wonen en werken in netwerken”. Met het Sociaal Economisch Masterplan en de Agenda Netwerk Noordoost heeft de regio een duidelijke visie gevormd waarin zij anticipeert op de toekomst en de koers uitzet op sociaal economisch gebied voor de komende periode. Alle partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Agenda. Ook het maatschappelijk veld heeft hierbij een belangrijke rol. Het team van Netwerk Noordoost ondersteunt de partijen in Noordoost Fryslân om de Agenda Netwerk Noordoost ten uitvoer te brengen.

Daarnaast is er in de regio Noordoost Fryslân de afgelopen jaren een aantal projecten uitgevoerd binnen een Europees subsidieprogramma (Interreg IV B, Vital Rural Area). Dit programma is op 1 juli 2014 afgerond. Eén van de projecten was het ‘Dorpshuis Nieuwe Stijl’, uitgevoerd in het dorp Burum. Binnen dit project is een dorpsportaal met een aantal diensten op het gebied van zorg en welzijn ontwikkeld.

Nu  worden er in de regio met diverse partijen, vanuit de Agenda Netwerk Noordoost nagedacht over een mogelijk vervolg In Europa, waarin kennis en ervaring vanuit Vital Rural Area wordt meegenomen. Dat gebeurt in de vorm van een aantal Masterclasses. De 1e is geweest en daar is onder meer verkend welke Europese subsidies er zijn, wat de focus is van deze subsidiefondsen en is een aantal relevante thema’s verkend.

De regio ziet regionaal geprogrammeerde samenwerking als kernpunt. De nu georganiseerde masterclasses zijn bedoeld om krachten en kennis uit de regio verder te bundelen, te delen en te ontwikkelen. Door het vanuit verschillende thematieken benaderen van bepaalde ontwikkelingen kunnen de netwerken in de regio verder worden uitgerold, op een dusdanige wijze dat in de benadering van projecten, de regio als een living lab kan worden beschouwd.

Op 17 april a.s. vond de 2e Masterclass plaats, over het thema’s sociale inclusiviteit, zorg en eco-policy. Bij die gelegenheid werd onder andere het portaal van Dorpshuis Nieuwe Stijl gepresenteerd en presenteerde adviesbureau “Foarútsjoch” van studenten van Dockinga de aanpak van krimp in Noordoost Fryslân. Hiernaast werd door Mike van de Wijnckel uit Zeeuws Vlaanderen een simulatiespel gedemonstreerd om een regio te besturen. Vervolgens werd een nieuw concept rondom zorg vanuit Vital Rural Area gepresenteerd door Peter Laan. Diverse partijen uit de regio zoals dorpsbelangen, zorginstellingen onderwijsinstellingen hebben hier een bijdrage aan geleverd. Afgesproken is dit een vervolg te geven in projecten voor de nieuwe Europees subsidieprogramma’s.