Nieuwe maatregelen voor gebied N381 Drachten – Drentse grens

DRACHTEN – De Turfroute in Zuidoost Fryslân wordt opgewaardeerd. Dit is een van de nieuwe maatregelen voor de gebiedsontwikkeling N381. Maandag 6 oktober legden gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouders Wietze Kooistra (Opsterland) en Jan Henk Veenhouwer (Ooststellingwerf) dit vast in een overeenkomst. Dit gebeurde tijdens een vaartocht over de Turfroute. Zij werden daarbij vergezeld door gedeputeerde gebiedsontwikkeling Johannes Kramer en de diverse betrokkenen bij de projecten.

Maatregelen

Eind 2012 was al een pakket aan maatregelen gebiedsontwikkeling vastgesteld. Een aantal daarvan gaat niet door. Daardoor is financiële ruimte ontstaan, met als gevolg dat er een nieuwe invulling aan kan worden gegeven. Samen met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf is ervoor gekozen te investeren in de Turfroute, Masterplan Appelscha en een aantal kleinere projecten in de gemeente Opsterland.

Weg en water

Tegelijkertijd met de aanleg en ombouw van de N381, de weg van Drachten tot aan de Drentse grens, pakt de provincie Fryslân het gebied er om heen aan. Uitvoering vindt deels ook gelijktijdig plaats. Gedeputeerde Johannes Kramer: “De yntinsje is om dit gebiet mei in plus efter te litten. Mei de útfiering fan dizze projekten folje wy dit yn: in moaier en better brûkber gebiet om de N381 hinne.” “In yntegrale oanpak dy’t fertuten docht,” vult gedeputeerde Sietske Poepjes aan.

“De ambysjes út it projekt N381, it Friese Merenprojekt en de gemeenten Opsterlân en Ooststellingwerf krije stal yn dizze maatregels. Dizze regio is aanst ree foar de takomst, op ‘e dyk likegoed as oer it wetter.”