Nieuwbouw in Raard

Raard overviewillustratieRAARD – Het woningaanbod in het dorp Raard wordt de komende tijd uitgebreid met twee nieuwe woningen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel hebben besloten dat uitbreiding van het woningaanbod in Raard mogelijk gemaakt moet worden, omdat er in dit dorp een concrete vraag is en er binnen de dorpsgrenzen geen mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. “Yn Raard is it goed wenjen en libjen. It doarp hat foarsjennings as in skoalle en in doarpshûs en it leit tichtby Dokkum. Der is gjin sprake fan leechstân en fertutearzing en der stean net in soad wenningen te keap. Wy hawwe dêrom besluten meiwurking te ferlienen oan it ynitiatief fan doarpsbelang en Loft ruimtelijke ontwikkeling,” aldus wethouder van der Ploeg.

Raard is een vitaal dorp

In het beleidsprogramma leefbaarheid en wonen is afgesproken dat er alleen nog medewerking wordt verleend aan woningbouwplannen als er een concrete behoefte is, herstructurering of inbreiding niet mogelijk is en als er van leegstand of verpaupering geen sprake is. Voor de nieuwbouwplannen in Raard zijn er twee getekende koopcontracten en er staan in het dorp weinig woningen te koop. Kortom met dit plan wordt er zeker niet gebouwd voor leegstand.

Uitbreiding aan de Lineleane

Omdat er in Raard vraag is naar nieuwbouw heeft dorpsbelang Bornwird-Raard Loft Ruimtelijke ontwikkeling gevraagd met een plan te komen voor een uitbreidingslocatie. Het plan voor de uitbreiding komt dus vanuit het dorp. Om een keuze te kunnen maken voor de meest geschikte locatie heeft Loft met behulp van de gemeente, Provincie Fryslân, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen het visiedocument Wenje yn Raard opgesteld. In deze notitie zijn drie locaties aangewezen als geschikte locatie voor uitbreiding. De betrokkenen hebben de Lineleane aangewezen als locatie voor de uitbreiding. Uitbreiding op deze locatie kan de identiteit en de historische structuur van het dorp verder versterken.

Vervolg

In april is het visiedocument aan de inwoners gepresenteerd. Als de raad instemt met het visiedocument dan wordt dit ter inzage gelegd. Inwoners van Raard en andere belanghebbenden kunnen dan hun reactie geven. Tegelijkertijd wordt ook de bestemmingsplanprocedure opgestart.