Gebiedsgerichte ondersteuning los in Dantumadiel en Dongeradeel

DOKKUM – Er is ruim een half jaar experimenteren met gebiedsgerichte (zorg)ondersteuning in dorpen en wijken in Dongeradeel en Dantumadiel. Vanaf maart wordt de werkwijze in beide gemeenten volledig toegepast. Hierin werken gemeenten en welzijnsorganisatie Het Bolwerk nauw samen. Wat betekent dat eigenlijk? Trudy Bouma is volgens de nieuwe werkwijze als ‘Meitinker’, oftewel meedenker, actief in de regio. “Het is belangrijk dat er een sociaal netwerk is of ontstaat in een dorp of wijk. Dat mensen elkaar weten te vinden,” aldus Trudy. “Door een nauwe samenwerking komen ook onuitgesproken problemen beter aan het licht.” De taak van de Meitinker is om de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning in de eigen omgeving te verkennen. Dat gebeurt in een gesprek met de betreffende wijkbewoner(s). Mocht hulp in de eigen omgeving niet voldoende zijn, dan wordt een specialist van de gemeente ingeschakeld voor doorverwijzing naar gerichte hulpverlening of voor het aanvragen van een voorziening.

Waar voorheen al snel naar een voorziening werd gegrepen, wordt nu het probleem beter doorgelicht. Wethouder Sicco Boorsma ziet het als volgt: “Ja, enerzijds kost het de gemeenschap minder geld. Kostenbesparing is nodig, omdat gemeenten nu eenmaal met minder geld meer zorgvragen moeten behandelen. Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om logisch werken en het geven van advies op maat. Een voorziening is niet altijd de beste oplossing.”

De nieuwe werkwijze wordt in maart ingevoerd. Het experiment heeft leerpunten opgeleverd en deze worden vertaald naar de regiobrede aanpak. Deze zijn soms heel praktisch van aard, bijvoorbeeld de ‘afwezigheid’ van een vrijwilliger om op terug te vallen. Hier speelt de ‘Mienskipswurker’ een rol. De ‘Mienskipswurker’ stimuleert en ondersteunt inwoners en organisaties namelijk op sociaal gebied. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van Burenhulpdienst. Doel van de ‘Mienskipswurker’ is om initiatieven, mogelijkheden, mensen en organisaties aan elkaar te verbinden.

Dongeradeel en Dantumadiel waren medeverantwoordelijk voor een publiekscampagne ‘Durf te vragen’. Ook een dergelijke campagne heeft te maken met een andere manier van werken, want het is goed dat inwoners zich bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid bij een kleine hulpvraag (zoals het meenemen van boodschappen). Het is niet altijd nodig een instantie in te schakelen, want uit onderzoek is gebleken dat mensen over het algemeen graag wat voor een ander betekenen.