Colleges Dongeradeel en Dantumadiel heroverwegen besluit Omrin

Goede resultaten en tarieven pleiten voor voortzetting overeenkomst

DAMWALD/DOKKUM – In 2009 hebben de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel besloten hun aandelen in Afvalsturing Friesland NV (Omrin) te verkopen. Dat zou gebeuren in vijf fases van 2013 tot en met 2017. Door veranderende omstandigheden vinden beide colleges het gerechtvaardigd om het besluit te heroverwegen. In 2009 waren de prestaties van de REC, de afvalverbrandingsoven in Harlingen, en de tarieven namelijk onzeker. Dongeradeel en Dantumadiel vonden het mede gezien het onzekere perspectief niet wenselijk om tegelijkertijd klant en aandeelhouder zijn. Nu Omrin zich inmiddels heeft bewezen als duurzame afvalverwerker met aantrekkelijke tarieven hoeft deze verhouding niet langer een breekpunt te zijn.

Wethouder Pytsje de Graaf van Dongeradeel vindt het belangrijk om dit realistisch te benaderen: “It is goed om prinsipes te hawwen en we bliuwe wis skerp op de ferhâldings. Mar de wrâld sjocht der no oars út. De arguminten fan destiids komme yn in oar deiljocht te stean. Ook wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel vindt een heroverweging op zijn plaats: “Dan hawwe we it oer it beheinen fan kosten foar de langere termyn, mar ek oer duorsumens. Dat is foar beide kolleezjes nammentlik in wichtich spearpunt,” aldus Wiersma. Er moet bovendien rekening worden gehouden met ambtelijk fusiepartners Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel. Deze gemeenten zijn beide verbonden aan Omrin en de vier gemeenten streven ernaar om beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De inkomsten die de gemeenten uit de verkoop van aandelen zou krijgen, komen te vervallen. De aandelen zouden worden overgenomen voor een totaalbedrag van één miljoen euro (per gemeente € 500.000,-). “Dat is een tebeksetter foar de koarte termyn, mar de lange termyn is wichtiger,” aldus Pytsje de Graaf. Beide colleges stellen de raden voor om het tekort te dekken uit de algemene middelen. Voor Dongeradeel geldt dat in ieder geval voor de eerste drie jaar. In de raadsvergaderingen van december nemen de raden hierover een besluit.

De twee gemeenteraden zijn eerder deze week geïnformeerd over de besluiten van beide colleges. De raden kunnen hun wensen en bedenkingen uiten. Ook de aandeelhouders zijn op de hoogte gesteld.