Uitzet pootaal stap in herstel van de paling

Uitzetgebied pootaalFriese Bond van Binnenvissers zet in op duurzaam visbeheer

REGIO – Op donderdag 23 mei 2013 zetten wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Dongeradeel, Aaltje Rispens bestuurslid van Wetterskip Fryslân en Jon Visser, voorzitter van de Friese Bond van Binnenvissers de eerste pootaal uit in de Súd Ie. Volgens Jon Visser past de uitzet van jonge paling goed bij de ambities van de bond. ‘Wij willen verantwoord vissen en dus zorgen we ook goed voor de paling.’

Duurzaam aalbeheer
De Friese Bond van Binnenvissers maakt zich hard voor de verbetering van de sterk teruggelopen palingstand. Door jonge paling in De Kolken uit te zetten, krijgt de paling kans op te groeien tot een volwassen vis. Na een paar jaar wordt de volwassen paling gevangen en deels weer over de dijk terug in zee gezet. ‘Zo beheren we de vis op een verantwoorde en duurzame manier’, zegt Jon Visser.

Perfect opgroeigebied

De pootaal wordt niet voor niets in het gebied De Kolken Noord uitgezet. Het licht verzilte water, de relatief hoge temperatuur van het water en de aanwezigheid van voldoende voedsel maakt De Kolken tot een aantrekkelijk opgroeigebied voor de paling. ‘Uiteindelijk willen we natuurlijk dat de uitzet overbodig wordt maar zolang de paling nog niet zelfstandig in dit opgroeigebied kan komen, helpen we een handje.’

Aanpassing sluis en gemaal

De paling staat bekend om zijn trekgedrag. Via de sluizen van Lauwersoog trekt de vis van de Waddenzee naar zoet water landinwaarts. Probleem is nu nog dat de paling bij Ezumazijl niet verder kan optrekken naar de Súd Ie. Wetterskip Fryslân gaat daarom de sluis van Ezumazijl vispasseerbaar maken. Om de paling ook de kans te geven om vanuit de Súd Ie verder het gebied De Kolken in te trekken, realiseren de initiatiefnemers met behulp van het Europese Visserij Fonds bij gemaal De Kolk een vispassage.

Friese Bond van Binnenvissers

De veertien binnenvissers van Friesland hebben zich verenigd in de Friese Bond van Binnenvissers. Samen maken zij zich sterk voor ecologisch beheer van de visstand en een duurzame toekomst van het vissersbedrijf. Onder het merk Fryske Fisker brengen zij verantwoorde verse vis op de markt.

Integraal plan Súd Ie

De aanpassing van gemalen en de uitzet van pootaal in Súd Ie is een belangrijk onderdeel van het integrale plan ‘Súd Ie’. In dit project werken Wetterskip Fryslân, Provinsje Fryslân, gemeente Dongeradeel en de Friese Bond van Binnenvissers samen aan de verbetering van het paai- en opgroeigebied van de diadrome vissoorten waaronder de paling. Daarnaast worden ook maatregelen genomen om de Súd Ie bevaarbaar te maken voor de recreatievaart en de kwaliteiten van het water, de natuur en het landschap te vergroten. 

Geef een reactie