Tsjette mei Tytsy en Pytsje

Nu het gedicht met duidelijke naam:

Harmen Poortman – De Barbier

Veel luisterplezier en lees het mee met de onderstaande tekst:

Tsjette mei Tytsy en Pytsje

Hiel Fryslân sit op it Feestboek

Foar my is’t ek gesneden koek

likas de 27 mc

is’t no wer feest, holadiejee

even tsjette feestboeke of twietsje…

ik doch it allegeare mei Tytsy en Pytsje

twa froulje praette oer de BarbieR

Want der style die twa hun hier

Fan belang is wer die saak no sit

Dat makket fan dit gedicht in hit

Dus efkes tsjette my Tytsy en Pytsje

Dan wit ik fan Dokkum wer meer as in bietsje

Jo snappe it al, t’is wer politiek

dus krijt no wer gjinien gelyk

Sit Luzmar no in de Nauwstrjitte

Linksom, rjochtsom ik wol it witte

Dus even tsjette, feestboeke en twietsje

Ik freegje it gewoan oan Tytsy en Pytsje

Der komt ut Brussel in skell lûd

“Ien de Breedsrtjitte fanaf juster en fan Hjoed”

It carreljon slacht der trije kear fan oer

Dan antwurdet Pytsje lieke stoer

“Us stèdsje stiet wer op de kaart

en Harmen hellet by Luzmar sien klantekaart”

Al wenje we hjirre op de râne

fan die grutte Eurozone

grutsk binne wie hjir op us hier

Derom hawwe wie Luzmar mei de BarbieR

Wolle jo witte wer as der sit

Stjoer Pytsje of Tytsy in ‘like’ of in twit

Mochten jo dan noch ferdwale

Wachtsje dan mar op de Lokale

Terfreeden klanten docht us goed

in dat gefal, rop it dan lûd:

“Ien ruil foar in bietsje fan jo hier

stiet Luzmar foar jo klear ien de BarbieR”

Tsjette, feestboeke of twietsje

We doche it allegeare my Tytsy en Pytsje

Harmen Poortman

Geef een reactie