Nieuwe WMOloket zeer geschikt voor deelprojecten NFLS

SeinpaalSPOORFIETSPROJECT JELSUM – STIENS GEBASEERD OP MVO PRINCIPE

REGIO – Het spoorfietsproject Jelsum – Stiens in de gemeente Leeuwarderadeel is mede gebaseerd op het MVO-principe (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Door dit principe als uitgangspunt te hanteren in haar bedrijfsvoering krijgt de marketingtool ‘Het Dokkumer Lokaaltje’ een nog betere kans van slagen en kan het worden ingezet binnen de aanstaande zorgplicht van de gemeente zoals die volgend jaar vanuit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht wordt.

De verplichting vanuit deze nieuwe wet brengt met zich mee dat gemeenten vanaf 2015 de zorg krijgen om dagbesteding aan te bieden aan (intra murale) cliënten. De stichting NFLS wil met inzet vanuit het WMO-loket kleinschalige en overzichtelijke deelprojecten handen en voeten geven, waarmee het project, de marketing tool als geheel, de kans krijgt zich te verbinden met de streek.

Met het spoorfietsproject speelt de stichting NFLS niet alleen in op deze maatschappelijke behoefte maar kan zij tevens verbinding leggen met andere (toeristische) doelgroepen die eveneens mikken op ouders met (kleine) kinderen, zoals bijvoorbeeld Dekemastate en de kinderboerderij. De NFLS heeft dan ook afspraken gemaakt met o.a. Doniastate in Stiens om het project te bemensen zodra een regeling is getroffen met ProRail en/of de gemeente Leeuwarderadeel. Ook in Dokkum zijn vergelijkbare afspraken gemaakt met Zijlstrahoeve en de gemeente Dongeradeel, om zo de landmark ‘rondweg noord’, het spoorfietsproject Dokkum – Metslawier en de minitreinen op de rails te zetten.

Ruim twee jaar geleden heeft de St. NFLS de gemeente Leeuwarderadeel gevraagd het project met voornamelijk procedurele ondersteuning te faciliteren. De stichting heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de beperkte financiele middelen van de gemeente, maar zelf zorg te dragen voor de financiering van het spoorfietsproject. Verdere voortgang van het project is hangende de onderhandelingen met ProRail en de bereidheid van de gemeente mee te werken aan het project.

Informatie over de spoorfietsprojecten: http://www.dokkumerlokaaltje.com/toerisme-spoorfietsen

Geef een reactie