Groen licht voor Waterfront Dokkum en Súd Ie

Sud IeToekenning van €9,6 miljoen uit Waddenfonds

DOKKUM – Het Waddenfonds heeft € 9,6 miljoen beschikbaar gesteld om het project Súd Ie en Waterfront Dokkum te realiseren. De stuurgroep is blij met deze toekenning. Met het geld wordt Watersport Dokkum de komende jaren versterkt en nog aantrekkelijker gemaakt voor toeristen. Gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân kunnen nu samen met diverse partijen voortvarend van start. Voor de Súd Ie geldt een gefaseerde uitvoering. Ondanks de lagere bijdrage zijn de samenwerkende partijen ingenomen met het feit dat een belangrijk deel van de werkzaamheden aan de Súd Ie uitgevoerd kunnen worden.

 De schop kan in de grond

De komende tijd kijken de partijen hoe het beschikbare geld zo goed mogelijk ingezet kan worden. Recreatieve ontwikkeling gaat daarbij hand en hand met ecologische opgaven. Zo wordt een eerste vispassage in het gebied De Kolken al op korte termijn gerealiseerd.

Súd Ie geschikt voor recreatievaart

De details van de subsidiebeschikking worden in de loop van volgende week bekend. Dan wordt ook duidelijk welke voorwaarden het Waddenfonds aan de toekenning verbindt. Wel is duidelijk dat er subsidie beschikbaar is voor de ecologische inrichting van de Súd Ie. Hiermee wordt een basis gelegd om de Súd Ie toegankelijk te maken voor de recreatievaart. De stuurgroep van Súd Ie en Waterfront Dokkum denkt na over een vervolgaanvraag bij het Waddenfonds om de nieuwe vaarroute zo spoedig mogelijk te voltooien.

 Foto: Nieuwe Dockumer Courant

Geef een reactie