Streekagenda’s: de toekomst van het platteland

REGIO – Geld, kennis en menskracht samenbrengen en slimmer inzetten door efficiënter, met minder overlegstructuren, samen te werken. Projecten in de plattelandsregio’s moeten sneller tot uitvoering komen. Werken met een agenda per streek biedt die kans. Provincie, gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties gaan hiermee aan de slag.

Versterken

De provincie Fryslân wil samen met deze partijen de huidige aanpak versterken door te gaan werken met streekagenda’s. Sinds 2001 werkt de provincie met de gebiedsgerichte aanpak van Plattelânsprojekten. Dit gebeurt met de gemeenten en organisaties in de gebieden. Met deze aanpak is al veel bereikt voor de ontwikkeling van het Friese platteland.

Maatwerk

De streekagenda is een meerjarig uitvoeringsprogramma van projecten. De provincie brengt haar eigen plannen in en bepaalt samen met partijen in de streek de ambities. Die richten zich op thema’s als plattelandseconomie, krimp, toerisme, duurzaamheid, natuur en landschap etc. De streekagenda kent meer maatwerk per streek dan de huidige aanpak. Per streek kijken de partijen op welke thema’s zij inzetten. In de ene streek ligt de nadruk bijvoorbeeld op krimp, in een andere op landschap. De provincie gaat voor de streekindeling uit van de huidige plattelandsgebieden. Dit zijn de Waddeneilanden, Noordoost-, Noardwest-, Zuidwest- en Zuidoost-Fryslân.

Planning

Provinciale Staten besluiten in mei over het werken met streekagenda’s. De vijf streekagenda’s zijn naar verwachting begin 2013 gereed. De partijen starten in 2014 met de uitvoering van de streekagenda’s. In 2013 lopen namelijk ook de huidige Europese-, Rijks- en provinciale programma’s voor het landelijk gebied af. De nieuwe programma’s starten in 2014.

Koöperaasje Fryslân

Gedeputeerde Johannes Kramer ziet de kracht van deze werkwijze. “De streekaginda’s jouwe de Koöperaasje Fryslân hânnen en fuotten. De partners sykje nei mankrêft en middels en sy leare fan inoar. Sa ûntstiet in dynamyske aginda.”

 

Lokale projecten

Er blijft ruimte voor initiatieven uit de streek en voor lokale projecten, zoals van dorpsbelangen. Een voorwaarde hierbij is dat een lokaal project een bijdrage levert aan de gezamenlijke ambitie van de streekagenda. En dit kan. Wanneer een dorpsbelang de samenwerking zoekt met partijen in de regio, is er veel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld een gezamenlijk initiatief voor zonnepanelen op dorpshuizen zijn. In Noordoost Fryslân werken diverse partijen al samen aan de sociaal economische ontwikkeling van de regio. Dit heet de Agenda Netwerk Noordoost; een eerste voorbeeld van een streekagenda. Het is echter geen blauwdruk. Elke streek is bezig om een gezamenlijke agenda te maken met een invulling die bij de streek past.

Geef een reactie