Eerste resultaten Kuorke Dokkum positief

DOKKUM – De eerste resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid van de aanpak Kuorke Dokkum zijn positief.  Uit de préscan is gebleken dat met slimme combinaties, de juiste financieringsstrategie en een goede contract- en aanbestedingsstrategie voordelen behaald kunnen worden. Hierdoor zou Dongeradeel met een behapbare aanvullende financiering de uitvoering van alle projecten uit het Kuorke Dokkum mogelijk kunnen maken. De préscan geeft een eerste inzicht in de mogelijke kansen. Dongeradeel wil deze kansen met een businesscase de komende maanden concreter maken en de eerste conclusies verder aanscherpen. Begin 2013 worden de resultaten van deze businesscase aangeboden aan de raad.

Realisatie totaalpakket aan Dongeradeelse projecten een stap dichterbij

“Dizze earste resultaten biede perspektyf. Hjirmei ûntstjit de kâns om in grutte stap foarút te meitsjen yn de romtelike kwaliteit fan regiostêd Dokkum en de toeristyske en ekonomyske ûntwikkeling fan ‘e regio. De realisaasje fan it totaalpakket oan projekten komt hieltyd tichterby. Sa ek de projekten It Nije Bolwurk en de ôfrûning fan de westside fan Dokkum. Projekten dy’t oanslute by de ambysjes út it Streekplan Fryslân en de regionale Agenda Netwerk Noordoost”, Aldus wethouder Albert van der Ploeg.

Achtergrondinformatie

Dongeradeel zet het Kuorke Dokkum in om zoveel mogelijk projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost te kunnen realiseren. De financiële middelen zijn schaars en daarom wordt op een creatieve manier geprobeerd het meeste uit de beschikbare middelen te halen. In het aanvalsplan ‘Kracht en Kwaliteit’ heeft Dongeradeel in 2010 omschreven welk pakket aan maatregelen de gemeente wil inzetten om de sociaal-economische positie te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de afronding van de westzijde van Dokkum (middels een rondweg), de realisatie van het integrale Súd Ie project en het project Watersportstad Dokkum. Niet voor al deze projecten is voldoende geld voorhanden. Om toch een groot deel van deze projecten te kunnen realiseren, wordt nu samen met de Provincie door middel van het Kuorke gezocht naar een duurzaam financieringsperspectief voor de ruimtelijke economische projecten in en om Dokkum.

De projecten in het Kuorke zijn onderdeel van de gezamenlijke Agenda Netwerk Noordoost. Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde sociaal-economische toekomst voor Noordoost Fryslân. Het Kuorke Dokkum is een middel om de genoemde projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost te kunnen realiseren.

Geef een reactie