Dongeradeel krijgt nieuw bestemmingsplan Bûtengebiet

DOKKUM – De gemeente Dongeradeel krijgt één nieuw bestemmingsplan voor het hele buitengebied. Aan dit plan is geruime tijd gewerkt. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Bûtengebiet’ en de bijbehorende notitie ‘Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage’ liggen tot en met 30 mei op het gemeentehuis ter inzage. Op 8 mei organiseert de gemeente een informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan in Anjum.

Het nieuwe bestemmingsplan Bûtengebiet vervangt verouderde bestemmingsplannen. In het bestemmingsplan wordt geregeld wat en waar de inwoners mogen bouwen en hoe ze de grond en gebouwen mogen gebruiken. Het buitengebied is globaal het grondgebied buiten de dorpen en de stad. Voor Dokkum, diverse dorpen, de Waddenzee en de Centrale As blijven andere bestemmingsplannen gelden. Belangrijke onderwerpen in het voorontwerp bestemmingsplan Bûtengebiet zijn: landbouw, landschap, hergebruik vrijkomende (agrarische) bebouwing, wonen in het buitengebied, bedrijvigheid in het buitengebied en recreatie en toerisme.

Ruimte voor boeren en huiseigenaren

In het nieuwe plan biedt de gemeente ruimte voor boeren waarbij tevens rekening wordt gehouden met bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden. In principe heeft iedere boer – tenzij dit niet mogelijk is – een bouwvlak van1,5 hectaregekregen. Eerder was sprake van2 hectare, maar dit is door nieuwe provinciale regelgeving niet meer mogelijk. Verder zijn bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden goed geïnventariseerd. Woonpercelen krijgen ruimte voor uitbreiding tot100 m²voor aanbouwen, uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen. Bij grote percelen kan dit oppervlakte nog verder worden vergroot tot het provinciale maximum van300 m²voor het gezamenlijke oppervlakte van het woonhuis en de aanbouwen, uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen.

Reacties

Het voorontwerp bestemmingsplan Bûtengebiet en de notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage liggen ter inzage in het gemeentehuis (balie Bouwzaken), aan de Koningstraat13 inDokkum. De digitale versie van het bestemmingsplan en de notitie staan ook op www.dongeradeel.nl > Wonen, Verkeer & Veiligheid > Bestemmingsplannen > Bûtengebiet. Reacties op de plannen zijn tot en met 30 mei bij de gemeente in te dienen. De ingebrachte reacties gebruikt de gemeente om een ontwerp-bestemmingsplan Bûtengebiet en het zogenaamde planMER te maken.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdagavond 8 mei organiseert Dongeradeel een informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan Bûtengebiet in gemeenschapscentrum De Dobbe in Anjum. Iedereen met eigendommen of belangen in het buitengebied zijn welkom. De avond begint met een inloop om 19.30 uur, gevolgd om 20.00 uur door een algemene presentatie door wethouder Albert van der Ploeg en aansluitend een informatiemarkt.

Geef een reactie