Dongeradeel gaat voor duidelijke en daadkrachtige handhaving

De gemeente Dongeradeel heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de verdere professionalisering van toezicht en handhaving. Dit heeft geleid tot het concept Handhavingsbeleid Dongeradeel 2012-2016, ‘Dongeradeel sprekt jo oan!’ Met dit nieuwe beleid kan Dongeradeel duidelijk, consistent en doeltreffend wet- en regelgeving handhaven en wordt iedereen gelijk behandeld. Het beleidsplan wordt in maart door de raad besproken. 

In het beleidsplan staat hoe de gemeente de komende jaren haar toezicht- en handhavingstaken wil uitvoeren. Bij het opstellen van het beleid zijn 95 handhavingstaken in de fysieke leefomgeving geïnventariseerd. Van al deze taken zijn de doelen, prioriteiten en wijze van uitvoering bepaald. Dit zijn taken op onder andere het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ontwikkeling, brandveiligheid, APV, drank- en horecawet en wet Kinderopvang.

Regels

Van elke handhavingstaak is bekeken wat het negatieve effect is als men zich niet aan de regels houdt. Naast veiligheid en gezondheid gaat het ook om milieuschade, overlast en financiële schade. Zo scoren de taken hoog waar slachtoffers kunnen vallen, zoals brandveiligheid bij ziekenhuizen, de controle van grote evenementen, maar ook milieucontroles van bedrijven. Daardoor hebben de handhaving van regels waar hotels, ziekenhuizen en kinderdagverblijven zich aan moeten houden en de handhaving van de regels rondom het opslaan van vuurwerk een hoge prioriteit gekregen.

Verantwoordelijkheid

De gemeente vindt ook dat burgers en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de regels. De gemeente mag daar ook op vertrouwen. Als het vertrouwen wordt geschonden, volgt er een consequente en daadkrachtige sanctie. Dongeradeel vindt dat zij een expliciete verantwoordelijkheid heeft in haar handhavingstaak. Het is helder dat de overheid actief toezicht houdt en optreedt tegen overtredingen. Wanneer regels niet worden nageleefd, treedt de gemeente op.

Belonen van goed gedrag

In alle gevallen zal de gemeente daadkrachtig handhaven: het handhavingtraject wordt pas afgesloten als de overtreding is opgeheven. Een bedrijf dat vaker in overtreding is, wordt vaker gecontroleerd. Maar goed gedrag wordt daarentegen beloond. Bedrijven in Dongeradeel die tijdens controles laten zien dat ze de regels goed naleven, zal de gemeente met minder toezicht belasten. Bij de uitvoering van de periodieke controle van de milieu-inrichtingen zal de komende jaren onderscheid worden gemaakt in koplopers, middenmoters en achterblijvers. Koplopers worden hierbij minder frequent gecontroleerd dan achterblijvers.

Combineren

Het kan voorkomen dat er bij een particulier of bedrijf vanuit verschillende vakgebieden controles worden gedaan. Geprobeerd wordt om controles door toezichthouders zoveel mogelijk te combineren en de tijd tussen controles op elkaar af te stemmen. Bij ingewikkelde handhavingtrajecten is het van belang de zaken ambtelijk en bestuurlijk voortdurend af te stemmen.

Aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen over het beleid kunnen via het gemeentelijke omgevingsloket worden gesteld. Het e-mailadres is omgevingsloket@dongeradeel.nl en de telefonische informatielijn Omgevingsloket: (0519) 298 890.

Geef een reactie