Dongeradeel deelt visie provincie over herindeling

DOKKUM РHet college van de gemeente Dongeradeel is het met de provincie eens dat herindeling in Noordoost Frysl̢n van belang is voor versterking van de bestuurskracht. Burgemeester en wethouders zijn bereid aan de slag te gaan om te komen tot ̩̩n gemeente met Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Dat schrijven B en W in reactie op een brief van Gedeputeerde Staten (GS). Deze reactie wordt nog besproken in de raad.

GS hebben eind 2011 hun visie vastgesteld op de toekomstbestendige lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân. Daaruit blijkt dat ze voor 1 januari 2015 een fusie van Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. wenselijk vinden. Dongeradeel deelt de visie van de provincie over versterking van bestuurskracht, zo reageert het college. “De overwegingen van GS komen voor een belangrijk deel overeen met die van ons college en onze raad. Al in 2009 hebben we geconcludeerd dat samenwerking geen afdoende antwoord is op de uitdagingen voor de gemeente en dat herindeling wenselijk is. Dat is de stip op de horizon die de gemeente heeft gezet”, zegt burgemeester Marga Waanders.

Uitgenodigd

Eind 2009 heeft de raad aangegeven dat, in aanvulling op de gemeente Dantumadiel, onderzocht moet worden of er nog andere gemeenten als fusiepartner kunnen dienen en wat het tijdpad kan zijn. Het uitgangspunt voor het college van Dongeradeel is een fusie met Dantumadiel en eventueel met één of twee omliggende gemeenten. Dongeradeel werkt nu al op verschillende terreinen nauw samen met Dantumadiel. “Deze samenwerking is wat ons betreft gereed voor verdere uitbreiding. De gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zijn als het aan ons ligt hierbij uitgenodigd om op basis van gelijkwaardigheid aan de slag te gaan om te komen tot één gemeente ten noorden van de samenwerkende gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel”, aldus Waanders.

Urgentie

Het gemeentebestuur realiseert zich dat deze stellingname in andere gemeenten genuanceerder kan liggen. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, pleiten B en W van Dongeradeel ervoor de datum van 1 januari 2015 als uitgangspunt voor herindeling te nemen. “Een mogelijke fusie per 1 januari 2017 voldoet naar onze mening niet aan de urgentie van een grotere bestuurskracht in onze regio”, stelt de burgemeester. Zo nodig kan gebruik worden gemaakt van het model van de ‘federatiegemeente’, waarbij de ambtelijke organisaties zijn geïntegreerd. De brief van Dongeradeel aan de provincie wordt binnenkort besproken in de raad.

Geef een reactie