Verbod op intensieve veehouderij te vroeg

FRYSLÂN – Grien Links, SP en PvdA willen de nieuwe intensieve veehouderij verbieden. Daarvoor gaan zij op 9 februari een voorstel indienen. We moeten het streekplan en de verordening Ruimte aanpassen als het wordt aangenomen. Gedeputeerde Staten ontraden het idee om nu al een verbod in te stellen. Het college stelt voor om in de pas te lopen met heroverwegingen van het rijk. Hans Konst: “Wy wolle ek gjin hiele grutte stalen mei hinnen en bargen. Mar om sa mar in ferbod te meitsjen giet wol hiel rap. “

Vooral wat de initiatiefnemers onder intensieve veehouderij verstaan is nog niet goed genoeg uitgewerkt. Valt bijvoorbeeld de niet-grondgebonden melkveehouderij er wel of niet onder. Maar ook het begrip nieuwvestiging is onduidelijk. Valt verplaatsing, omschakeling, verbreding daar ook onder? Er valt dus nog het een en ander uit te zoeken. Hans Konst: “Ik wol graach de útwreiding en nij festigjen fan bedriuwen yn gearhing besjen. Ik stel foar om de ûndersiken fan it ryk ôf te wachtsjen en earst it maatskiplik debat te fieren. Dan komme wy mei in útstel.”.

Provinciale Staten debatteren vandaag over het voorstel.

Geef een reactie