Vaarwegen beter bevaarbaar in Noordwest-Fryslân

FRYSLÂN – De provincie is deze week gestart met bagger- en oeverwerkzaamheden in de vaarwegen in Noordwest-Fryslân. Een deel van de Kleiroute wordt gebaggerd en het Moddergat bij Berltsum wordt dieper en breder. Hiermee wordt Noordwest-Fryslân beter bevaarbaar voor motorboten en sloepen. De projecten worden medegefinancierd door Het Friese Merenproject. Aannemer Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk voert de werkzaamheden uit. Het werk is naar verwachting in mei klaar.

Baggerwerk Kleiroute

Een deel van de Kleiroute is toe aan onderhoud. Het baggeren is nodig, omdat de vaarweg de afgelopen jaren door natuurlijke aanwas van slib ondieper is geworden. Als het werk klaar is, kunnen boten met een diepgang tot 1.30 meter weer probleemloos gebruikmaken van de vaarweg. Het baggerwerk vindt plaats tussen Menaam en de A31 bij Franeker. De Kleiroute is een vaarroute die start bij Franeker en onder andere voert langs Dongjum, Berltsum en via Menaam naar Deinum.

Booteigenaren die hun boot in de Kleiroute hebben liggen, worden opgeroepen om deze te verplaatsen. Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om de werkzaamheden uit te voeren en kunnen de bootjes geen schade oplopen.

Bagger- en oeverwerk Moddergat

Namens de stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute (NER) wordt het Moddergat verdiept en verbreed. Het Moddergat loopt van Berltsum naar de sluis in Wier en is onderdeel van de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Deze route wordt de komende jaren in zijn geheel bevaarbaar gemaakt voor boten met een doorvaarthoogte van ongeveer 2.40 meter en een maximale diepgang van 1.30 meter. De brughoogte is 2.50 meter. Volgens planning kunnen pleziervaarders in 2013 de tocht der tochten varen.

Stuurgroep Noordelijke Elfstedenvaarroute

De Noordelijke Elfstedenvaarroute is een initiatief van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Tytsjerksteradiel, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Het project Noordelijke Elfstedenvaarroute is onderdeel van Het Friese Merenproject. De gemeente Leeuwarderadeel treedt namens alle partijen op als opdrachtgevende partij voor het hele project. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Fryslân, de Leader+, Westergozone, ILG (Landelijk Gebied), Stadsregio Leeuwarden en het Waddenfonds.

Geef een reactie