Hoofdverdragen Europese Unie nu ook in het Fries

LEEUWARDEN – De twee belangrijkste Europese verdragen zijn vanaf dinsdag in de Friese taal te raadplegen. Commissaris van de Koningin John Jorritsma en de Nederlandse ambassadeur Henne Schuwer bieden de Friese versie van het Verdrag van Lissabon dan in Brussel aan. Dit gebeurt ook met het EU-Werkingsverdrag. In het Verdrag van Lissabon staat dat vertaling in alle officiële talen van de Europese Unie mogelijk is. Het Fries geldt in Nederland als de tweede rijkstaal.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Fryslân plaatsen de tekst op hun websites. De vertaling vloeit voort uit een toezegging van het kabinet aan de Eerste en Tweede Kamer. Bij het debat over de Europese Grondwet in 2004 gaven beide Kamers aan te hechten aan een Friese versie. De Grondwet kwam er uiteindelijk niet. In plaats daarvan kwam het Verdrag van Lissabon, dat nu bekend staat als het Verdrag betreffende de Europese Unie. De wens voor een Friese versie gold ook voor dit verdrag.

De opdracht voor de vertaling is gegeven door het ministerie en de provincie. Het ‘Ferdrach oangeande de Europeeske Uny’ begint met: ,,Mei dit Ferdrach rjochtsje de Hege Ferdrachslutende Partijen mei-inoar in Europeeske Uny op.’’

Volgens de heer Jorritsma is met de Friese versie de toegankelijkheid van het verdrag vergroot. ,,Maar het heeft ook een grote symbolische betekenis. Deze Friese versies van de belangrijkste Europese verdragen onderstrepen dat het Fries als taal een volwaardige positie in Europa heeft.’’

De heren Jorritsma en Schuwer overhandigen de vertaling aan de Raad van de Europese Unie.

Geef een reactie