Fryslân voorbeeld met plan digitale voorzieningen

FRYSLÂN – Brussel was de afgelopen twee dagen het decor voor een Fries getinte oploop. De provincie Fryslân organiseerde er samen met onderzoeksinstituut TNO een werkconferentie over digitale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dat deden ze op verzoek van de Europese Commissie om andere steden en regio’s uit Europa op gang te helpen met hun plannen, hun digitale agenda’s. Ook zocht de EC naar input voor de Digitale Agenda Europa. De conferentie leverde flink wat ideeën op.

Ruim 100 deelnemers uit heel Europa dachten na over de Digitale Agenda Europa en die van hun eigen stad of regio. Bestuurders, beleidsmakers en andere experts wisselden van gedachten over de belangrijkste thema’s waar Europa mee te maken krijgt. Zij stelden vast dat de grootste uitdagingen liggen op het sociaal-culturele vlak. Ook de technische voorzieningen zijn een belangrijk aandachtspunt. Zij zijn noodzakelijk om digitale oplossingen voor knelpunten of problemen succesvol te maken. De deelnemers aan de conferentie constateerden tenslotte dat voor effectieve digitale oplossingen de overheden ook hun beleid daarop moeten afstemmen.

Verandering en educatie

Twee zaken kregen nog extra aandacht. Allereerst concludeerde men dat verandering in de samenleving nodig is voor de toekomst. Overheden dienen anders te opereren, bedrijven moeten vernieuwen en inwoners moeten hun leven opnieuw inrichten. Alleen dan kunnen zij aansluiten op de digitale omgeving waarmee we steeds meer te maken hebben.

Ten tweede stelde men vast dat educatie van belang is om mensen vertrouwd te maken met digitale voorzieningen. Jongeren van nu opgroeien in een digitale samenleving en zijn van kinds af aan vertrouwd met diensten en voorzieningen die zij via de digitale snelweg kunnen gebruiken. Veel ouderen weten echter niet hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden.

Kwaliteit van leven

Ten grondslag aan de digitale agenda’s ligt de kwaliteit van leven van inwoners. De conferentiegangers bedachten tal van nieuwe impulsen die bij kunnen dragen aan het verhogen van die kwaliteit. Ze krijgen een plek in de Europese agenda, maar ook in regionale plannen. Regio’s die kampen met dezelfde vraagstukken, kunnen samen werken aan nieuwe, digitale initiatieven om die vraagstukken op te lossen.

Ideeën en aandachtspunten

Een veel gedeelde opvatting was dat mensen zelf voor hun digitale voorzieningen moeten zorgen. Ze kunnen bijvoorbeeld via social media zelf hun vervoer regelen of muziek delen. In de digitale agenda’s moeten uitgangspunten staan die dat mogelijk maken. Overheden moeten de juiste condities creëren die ervoor zorgen dat de Europese burgers die stap naar digitalisering zetten. De burger staat centraal, de overheid faciliteert.

De zoektocht naar hoe steden en regio’s die condities kunnen creëren, kan plaatsvinden buiten de eigen grenzen. Op Europese schaal kunnen ze zoeken naar voorbeelden of proberen partners te vinden waarmee ze kunnen samenwerken. Die Europese samenwerking maakt dat steden en regio’s op een efficiënte en snelle manier hun digitale agenda’s kunnen opstellen.

Vervolg

Prins Constantijn van Oranje Nassau nam aan het eind van de conferentie de uitkomsten in ontvangst. Hij toonde zich ingenomen en zegde toe dat de EC ze meeneemt om de Digitale Agenda Europa verder vorm te geven. De resultaten zijn in zijn ogen een absolute verbeterslag. Hij riep de deelnemers op om verder te gaan met het concretiseren van ideeën en het zoeken van samenwerking.

In juni organiseert de EC een nieuwe Europese bijeenkomst over de Europese digitale agenda. Dan toont ze hoe de uitkomsten van deze conferentie een plek hebben gekregen in het Europese plan.

Voor een indruk van de conferentie, zie de tweets via #daegoeslocal.

Geef een reactie