Dantumadiel en Dongeradeel gaan in op voorstel Omrin

DAMWÂLD/DOKKUM – De colleges van beide gemeenten hebben besloten in te gaan op een voorstel van afvalverwerkingsbedrijf Omrin. In december 2010 hebben de beide gemeenten hun leveringscontract met Omrin per 2013 opgezegd. Aanleiding was dat beide gemeenten het onwenselijk vinden dat zij tegelijkertijd klant en aandeelhouder zijn. Daarnaast vonden beide gemeenten de financiële risico’s van het REC te groot. Met het nieuwe voorstel komt Omrin tegemoet aan deze bezwaren. Als de aandeelhouders van Omrin ook instemmen met het voorstel blijven Dantumadiel en Dongeradeel van 2013 tot 2017 hun afval leveren aan Omrin. Het aandeelhouderschap wordt gefaseerd beëindigd. De aandeelhouders van Omrin vergaderen in december over het voorstel.

In het voorstel neemt Omrin de aandelen over voor een totaalbedrag van één miljoen euro (per gemeente € 500.000,-). Dit bedrag wordt gefaseerd over een periode van vijf jaar uitgekeerd aan beide gemeenten. De gemeenteraden bepalen hoe het vrijgekomen bedrag wordt besteed. Voor wat betreft de levering van afval zijn er vaste tarieven afgesproken. De tarieven gaan naar beneden en de tariefdaling wordt doorvertaald in de afvalstoffenheffing.

Als Omrin de afgesproken tarieven in enig jaar niet kan bieden, dan hebben de gemeenten het recht de levering vroegtijdig te beëindigen. De exploitatie van de milieustraat aan de Koailoane wordt op de huidige voet voortgezet.

Beide colleges zijn blij met het voorstel van Omrin en hopen dat de aandeelhoudersvergadering in december met het voorstel instemt. “Met dit voorstel wordt tegemoet gekomen aan de oorspronkelijke bezwaren om het leveringscontract op te zeggen”, aldus wethouder Bos van de gemeente Dantumadiel. Ook wethouder de Graaf staat positief tegenover het voorstel. “Mei dit foarstel binne wy fersekere fan legere tariven en dat wurdt trochfertaald nei de boargers”.

De gemeenteraden van Dantumadiel en Dongeradeel zijn in september 2011 vertrouwelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen. Gehoord hun reacties hebben de colleges besloten het voorstel van Omrin te aanvaarden.

Geef een reactie