College stemt in met startnotitie veenweidegebied

FRYSLÂN – Vanmiddag hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de startnotitie over de veenweidevisie. Voorgesteld is om samen met andere belanghebbenden een visie voor het Friese veenweidegebied op te stellen. Dit gebeurt op basis van een aantal scenario’s. Het gebied heeft te maken met bodemdaling als gevolg van inklinking van het veen.

In februari van dit jaar besloten Provinciale Staten een lange termijn visie op te stellen voor het Friese veenweidegebied. Deze startnotitie is de eerste stap. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, en Dienst Landelijk Gebied werkten afgelopen periode aan deze startnotitie.

Het veenweidegebied heeft te maken met bodemdaling door lage polderpeilen. De ontwikkelingen in het gebied verlopen schijnbaar langzaam. De effecten van bodemdaling zijn echter niet terug te draaien. Voorbeelden van deze effecten zijn funderingsproblemen, verhoogde CO2 uitstoot en aantasting van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Provinciale Staten behandelen de notitie in november.

Geef een reactie