Bezuinigingsopgave Dongeradeel €1,5 miljoen

DOKKUM – Het college van de gemeente Dongeradeel stelt in de perspectiefnota aan de raad voor om in de takendiscussie uit te gaan van een bezuinigingsopgave van €1,5 miljoen structureel. Deze bezuiniging is nodig om de kortingen van het rijk op te kunnen vangen, maar ook om de komende jaren te kunnen investeren in bestaand en nieuw beleid. Daarnaast stelt het college voor de uitgaven aan reïntegratie te beperken tot het door het rijk beschikbaar gestelde budget dat de komende jaren sterk daalt, de algemene reserve aan te vullen en extra geld te reserveren voor nieuw beleid. 

Takendiscussie

Vorig jaar besloot de raad een takendiscussie te voeren met als uitgangspunt een sociaal-economische koers. In februari heeft de raad verdere uitwerking gegeven aan deze takendiscussie. Per gemeentelijke taak is toen aangegeven of deze wordt gehandhaafd, kan worden geschrapt, of mogelijk op een lager niveau kan worden uitgevoerd. Op dit moment werkt het college voorstellen uit voor de taken die mogelijk op een lager niveau kunnen worden uitgevoerd en die recht doen aan de prioritering van de raad. De raad zal in de begrotingsvergadering in het najaar van 2011 besluiten nemen over de bezuinigingen die worden doorgevoerd. Het college vraagt in de perspectiefnota aan de raad om alvast in te stemmen met een opgave van €1,5 miljoen structureel.

Beperkter aanbod reïntegratieprojecten

Dongeradeel heeft te maken met een sterk stijgende exploitatiebijdrage aan het WSW-bedrijf. Dit komt vooral doordat de rijksbijdrage per arbeidsplaats vanaf het jaar 2011 is verlaagd. De verwachting is dat de rijksbijdrage per arbeidsplaats vanaf 2015 verder wordt teruggebracht. Omdat het beschikbare budget voor de WSW lager wordt, stelt het college voor met de andere betrokken gemeenten het WSW-bedrijf te herstructureren, zodat de gemeentelijke bijdrage omlaag kan worden gebracht. Toch zal de gemeentelijke bijdrage aan het WSW bedrijf een groter beslag leggen op de gemeentelijke middelen, waardoor veel minder geld dan in de huidige situatie resteert voor reïntegratie. Dit betekent dat de mogelijkheden om via reïntegratieprojecten werkzoekenden aan een baan te helpen sterk worden beperkt.

Ruimte voor sociaal economische projecten

Het college stelt in de perspectiefnota voor middelen te reserveren voor verschillende onvermijdbare investeringen, waaronder de vervanging van sporthal de Trimmer en het gymlokaal in de Hoedemakerspolder. Behalve deze onvermijdbare investeringen zijn er zaken, die de komende jaren kunnen leiden tot extra investeringen. Zo worden investeringen die voortkomen uit het leefbaarheidsplan genoemd, investeringen in het integraal huisvestingsplan van het onderwijs, verplaatsing van sportaccommodaties naar het Tolhuispark en het extra budget dat nodig is voor de uitvoering van projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost. Van de eerder gereserveerde €700.000,- zullen namelijk niet alle gewenste projecten uit de agenda uitgevoerd kunnen worden. De genoemde maatregelen zijn volgens het college dan ook noodzakelijk om de komende jaren enigszins te kunnen voorzien in aanvullende middelen voor bestaand en nieuw beleid.

Geef een reactie