Alle 938 waardevolle bomen in Kollumerland op een lijst

KOLLUM – In de gemeente Kollumerland c.a. staan 938 bomen van grote waarde. Het gaat vooral om beeldbepalende exemplaren. Meer dan de helft daarvan, ruim 500, zijn in particulier bezit bij 114 verschillende eigenaren. Al deze bomen staan nu op de lijst waardevolle bomen die het college van B en W op 14 juni 2011 definitief heeft vastgesteld.

Alle particuliere eigenaren van waardevolle bomen zijn door de gemeente op de hoogte gesteld dat hun bomen zijn opgenomen op de lijst. Met het definitief vaststellen van de bomenlijst treedt ook de Bomenverordening van de gemeente in werking. Kollumerland streeft naar heldere en eenvoudige regelgeving en wilde ook de gang van zaken rond de kapvergunningen, die al jaren ter discussie staat, vereenvoudigen. Kollumerland heeft daarom net als vele andere gemeenten besloten aan te geven welke bomen in de gemeente van grote waarde zijn door ze stuk voor stuk aan te wijzen en op een lijst te plaatsen. Deze dynamische lijst krijgt eens per vier jaar een update.

Niet vogelvrij

Met de lijst verklaart de gemeente niet alle andere bomen voor vogelvrij, maar wil ze de specifieke waarde van bepaalde bomen benadrukken. Dit staat ook in het Bomenbeleidsplan 2010-2020, de Bomenverordening en het Groenstructuurplan die door de gemeenteraad zijn vastgesteld en op de gemeentelijke website staan onder Wonen en Leven/Natuurbeheer. Het beleid van de gemeente is er op gericht de bomen zoveel mogelijk te beschermen en hiermee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dit betekent niet dat een boom op de lijst nooit kan worden gekapt. In de Bomenverordening staat dat het college ontheffing van het kapverbod kan verlenen. Dit kan bijvoorbeeld als de boom ziek is en er alles aan is gedaan om hem te behouden of als de boom gevaar oplevert voor de omgeving. De bomenverordening regelt ook de bescherming van de bomen door werkzaamheden of activiteiten in de buurt van de waardevolle bomen.

Ontheffing

Bomen die niet op de lijst met waardevolle bomen staan mogen zonder vergunning worden gekapt als er wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften, zoals de Boswet, de Flora en Faunawet en het geldende bestemmingsplan. De gemeente Kollumerland c.a. adviseert inwoners die van plan zijn een boom te kappen altijd even met de gemeente te bellen via telefoonnummer 0511-458880, ook als die niet op de bomenlijst staat. Dan wordt nagegaan of er een ontheffing noodzakelijk is voor de kap.

Geef een reactie