Aangewezen zwemlocaties in Friesland

Bijlage bij Definitief besluit GS aanwijzen zwemwaterlocaties 2011: Lijst met de door GS aangewezen zwemwaterlocaties 2011 conform Whvbz art 10b lid 2:

Naam locatie, die zijn aangewezen

locatie

Motivering

Nummer

Waddeneilanden

Badstrand Badhuis, Vlieland 1 *)

Badstrand West aan zee,Terschelling 2 *)

Badstrand Hoorn, Terschelling 3 *)

Badstrand Hollum, Ameland 4 *)

Badstrand Nes, Ameland 5 *)

Badstrand Buren, Ameland 6 *)

Badstrand Prins Bernardweg, Schiermonnikoog 7 *)

Duinmeertje Hee, Terschelling 8 *)

De Vleyen, Nes, Ameland 9 *)

Berkenplas, Schiermonnikoog 10 *)

IJsselmeerkust

De Holle Poarte, Makkum 11 *)
It Soal, Workum 12 *)

Badpaviljoen, Hindelopen 13 *)

Molkwerum, Molkwerum 14 *)

It Süderstrand, Stavoren 15 *)

Mirnser klif, Mirns 16 *)

De Hoge Grazen, Oudemirdum 17 *)

Lemsterstrand, Lemmer 18 *)

Vaste land

Oostmahorn, Oostmahorn 19 *)
Eeltsjemar, Rinsumageest 20 *)

Harlingerstrand, Harlingen 21 *)

Lytse Wielen, Leeuwarden 22 *)

Grutte Wielen, Leeuwarden 23 *)

Dagrecr. Burgumer Mar 24 *)

Eastermar, Eastermar 25 *)

It Wiid, Earnewâld 26 *)

De Leien, Rottevalle 27 *)

Smeliester Sân, Smalle Ee 28 *)

Pottenstrand, Sneek 29 *)

Terherne, Terherne 30 *)

Aldegeaster Brekken, Oudega 31 *)

Heeg, Heeg 32 *)

Indijk, Indijk 33 *)

Langwarder Wielen, Langweer 34 *)

Woudfennen, Boarnsterzwaag 35 *)

Nannewiid, Oudehaske 36 *)

De Kuilart, Galamadammen (Koudum) 38 *)

Elahuizen De Lange Hoek, Elahuizen 39 *)

Zwem en surfcentrum Balk, Balk 40 *)

De Uilesprong, Sint Nicolaasga 41 *)

Rohel, Rohel 42 *)

De Heide, Heerenveen 43 *)

Kannedemeer, Appelscha 44 *)

De Driesprong, Langelille 45 *)

Spoekeplas, Noordwolde 46 *)

Skipsleat, Joure 47 *)

Swanneblom, Slappeterp 48 *)

Vlinderslag, Wolvega 49 *)

Motivering:

*) Bestaande zwemlocaties aan oppervlaktewater die bij de EU zijn aangemeld en waaraan de functie
zwemwater al is toegekend door bevoegde overheden (Ministerie van V&W) voor de rijkswateren en

provincie Fryslân voor de wateren op het vaste land. De betrokken waterschappen heeft een positief

advies gegeven. De provincie heeft in haar onderzoek geen redenen gevonden om deze locatie niet aan

te wijzen.

Geef een reactie