Provincie houdt takenpakket tegen het licht

FRYSLÂN – ‘Een maatpak voor de regisseur’ is de titel van de notitie waarin het College van Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen aangeeft welke taken de provincie in de toekomst zal oppakken of continueren. Provinciale Staten zullen de notitie in januari 2011 bespreken.

Het toekomstige takenpakket van de provincie wordt gegroepeerd in drie thema’s. Het eerste thema is de fysiek-ruimtelijke omgeving, het tweede gaat om taken die vallen onder de sociaal-culturele identiteit. Het derde thema is kennis, economie en innovatie. Het zwaartepunt komt te liggen op het ruimtelijk-fysieke domein.

De provincie, maar ook het Rijk, ziet zich als ‘de’ overheid op terreinen als ruimtelijke ordening en natuur- en landschapstaken. Maar ook het belang van het ondersteunen van innovatie zal toenemen. Verder zal de provincie Fryslân zich meer als tijdelijk ‘voortrekker’ bij specifieke thema’s opstellen, zoals de bevolkingsdaling.

Voor de Friese taal wil de provincie een grotere rol gaan vervullen. Als het gaat om zorg en welzijn wil de provincie haar positie scherper definiëren, naast de primair verantwoordelijke overheden: het Rijk en gemeenten.

Bij alle onderwerpen is het vertrekpunt dat gemeenten de eerste overheid vormen voor inwoners. In feite komen alleen regionale onderwerpen in aanmerking voor de provincie. Het motto is dan ook: lokaal, tenzij. 

In ‘Een maatpak voor de regisseur’ wordt niet alleen het toekomstige takenpakket geschetst. Ook de provinciale rol bij de uitvoering van die taken komt aan de orde. Het gaat dan om twee hoofdrollen: de regierol en de toezichthoudende rol..Meer dan voorheen wil de provincie Fryslân bewuster met die rolkeuze omgaan.

Ook zal de provincie voortaan streven naar flexibiliteit en tijdelijkheid in de provinciale betrokkenheid, en niet meer ergens instappen als de bijdrage van de provincie marginaal is. De provincie wil de samenwerking zoeken met anderen, in de ‘Koöperaasje Fryslân. Dat is nodig omdat zowel gemeenten als provincie minder geld van het rijk krijgen, maar ook om alle wensen en creativiteit te bundelen.

Geef een reactie