Nieuwe aanpak gebiedsontwikkeling Dongeradeel

DOKKUM РPer 1 november richt de gebiedsontwikkeling in Dongeradeel zich vooral op het integrale project S̼d Ie en op de landbouwstructuurverbetering door kavelruil. Hiermee eindigt na vier jaar de proef voor brede integrale gebiedsontwikkeling Nije Maaie in Dongeradeel. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten in overleg met de Gebiedscommissie Nije Maaie besloten.

Het integrale project Súd Ie is erop gericht de Súd Ie bevaarbaar te maken voor de recreatievaart. De provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel en Wetterskip Fryslân bereiden hiervoor op dit moment een subsidieaanvraag voor het Waddenfonds 2011 voor. Het project zet naast vaarrecreatieve maatregelen ook in op het versterken van de ecologische, landbouwkundige en landschappelijke infrastructuur van het gebied. Ook liggen in dit laaggelegen gebied belangrijke waterhuishoudkundige opgaven. De verantwoordelijkheid van dit project is in handen van een bestuurlijke regiegroep, bestaande uit provincie, gemeente en Wetterskip.

Nije Maaie

In 2006 is de gebiedsontwikkeling Nije Maaie naar aanleiding van het Landbouwstructuuronderzoek Fryslân van start gegaan. De initiatiefnemers waren de provincie Fryslân, de gemeente Dongeradeel, Wetterskip Fryslan en LTO Noord, afdeling Dongeradeel. Door een integraal project konden onderwerpen zo veel mogelijk in samenhang worden opgepakt.

Gaandeweg de looptijd van de pilot bleek echter dat de aanpak versmald moest worden. De resultaten van een evaluatieonderzoek, welke deze zomer gehouden is, bevestigen dit beeld. Bij doorgaan op dezelfde wijze zouden de verwachtingen in de streek over de volle breedte nooit waargemaakt kunnen worden. Daarom wordt nu op een nieuwe manier gekeken naar de gebiedsontwikkeling in Dongeradeel.

Het proefproject heeft naast directe resultaten in het gebied ook waardevolle informatie opgeleverd voor volgende integrale projecten zoals voor de gebiedsontwikkeling in Ferwerderadiel en Noordwest Fryslân.

Geef een reactie