Kollumerland c.a. kiest voor samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

KOLLUM РHet college van de gemeente Kollumerland c.a. kiest voor meer samenwerking met het zuiden ̩n voor een blijvende krachtige samenwerking in het grotere gebied Noordoost Frysl̢n.

De positie van Kollumerland c.a. is kiezen of voor het noorden (Dantumadiel en Dongeradeel) of voor het zuiden (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel).

Waarom de keus voor het zuiden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. kiezen voor het zuiden omdat:

  • de sociaal-economische ontwikkeling en met name die rond de as Kollum – Buitenpost de volle de aandacht kan krijgen;
  • binnen het zuidelijk gebied de dubbelkern Kollum-Buitenpost met de kernen Surhuisterveen(-Harkema) en Burgum een belangrijk patroon van voorzieningen biedt; die sterke kernen bieden de voorzieningen voor de kleinere dorpen in dit gebied;
  • er al op meerdere terreinen intensieve samenwerking met Achtkarspelen is. Die moet samen met Tytsjerksteradiel worden uitgebouwd ter versterking van de dienstverlening voor de inwoners van Kollumerland c.a.
  • het belang van de werkgelegenheid groot is. Hoe dichter bij de A7 hoe groter de economisch bedrijvigheid. Achtkarspelen en Kollumerland c.a. maken werk van de ontwikkeling van de as Kollum-Buitenpost als woon/werklocatie met een strategische ligging aan het spoor naar Leeuwarden en Groningen.

 

De conclusie van het college is dat de keuze voor het zuiden het best passend is voor de toekomst van Kollumerland c.a. en haar inwoners, organisaties en bedrijven. 

Regionale samenwerking

Daarnaast blijft krachtige bovenregionale samenwerking noodzakelijk om de bovenlokale opgaven waar Kollumerland c.a. voor staat te kunnen realiseren. Alle gemeenten in Noordoost Fryslân blijven elkaar in de toekomst nodig hebben (Sociaal-economisch Masterplan Noordoost Fryslân).

Toekomstperspectief

Het college kiest voor het uitbouwen van de samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het is een keus voor verdergaande samenwerking. Mocht herindeling op termijn actueel worden – en dat kan ontstaan op het moment dat de samenwerking breed en intensief wordt – dan ligt herindeling in de zuidelijke richting het meest voor de hand.

Geef een reactie