Fryslân mist topsportklimaat

FRYSLÂN – Recente discussies over een nieuw Thialf in Heerenveen en het te realiseren indoor Topsportcentrum in Leeuwarden lijken niets op te leveren. Alleen een totaal andere aanpak biedt kansen op succes voor die hoge ambities op het terrein van de sport: een gebundelde aanpak van ondernemingen, onderwijs en overheid in Fryslân, met als uitgangspunt dat het algemeen belang belangrijker is dan het eigen afzonderlijke belang.

 
Een geïntegreerde Friese aanpak

Veel initiatieven komen in Fryslan niet of slechts gedeeltelijk van de grond omdat er teveel geredeneerd wordt vanuit de gedachte: ‘Als de één wat krijgt, moet de ander ook wat’. Volgens mij moeten we bereid zijn die sentimenten aan de kant te schuiven, elkaar wat te gunnen en uitgaan van een geïntegreerde Friese aanpak. In dat geval kunnen ook in deze mindere tijden – waar voorzieningen toch al onder druk staan – grote dingen tot stand komen. Zoals het voor gemeenten niet haalbaar is in elk dorp een sporthal te realiseren, neemt de haalbaarheid van een topsportlocatie pas toe, als we dat vanuit provinciaal oogpunt oppakken. Juist krappere tijden vragen om een innovatieve benadering.

Sportaanbod voor iedereen

De Friese gemeenten en de provincie zouden volgens mij onder aanvoering van Leeuwarden en Heerenveen het gesprek aan moeten gaan om tot een overeenkomst te komen. Een overeenkomst waarin voor de inwoners van de deelnemende gemeenten een aantrekkelijk sportaanbod wordt geformuleerd. Voor het nieuwe Thialf bijvoorbeeld schoolschaatsen, recreatief- en wedstrijdschaatsen. En voor de Topsportlocatie in Leeuwarden deelname aan clinics en het benutten van de hal voor hoog spelende teams uit de hele provincie met veel publiek, zoals basketbal, korfbal, handbal, zaalkaatsen en zaalvoetbal. Op die manier ontstaat een overeenkomst die je kunt vergelijken met de intergemeentelijke samenwerking, zoals wij dat als gemeenten in Noordoost Fryslân hebben geregeld voor de bedrijventerreinen.

Betrekken van onderwijs en ondernemingen

Op basis van zo’n overeenkomst is een aansluiting bij dit initiatief van onderwijsinstellingen en ondernemingen kansrijk. Voor het basis- en voortgezet onderwijs kan gezocht worden naar aantrekkelijke arrangementen. Opleidingen als CIOS en Leisure Management kunnen betrokken worden bij de opzet en uitvoering. Vervolgens is de stap dichterbij om ondernemeningen werkend op de Friese schaal erbij te betrekken, zoals openbare vervoersbedrijven (transport gebruikers), zorgverzekeraars (gezond bewegen, preventie), Sociale Werkvoorzieningen (voor het beheer) en bouwbedrijven (ter stimulering van de werkgelegenheid).

Motor van de economie

Het zou een gemiste kans zijn, als de aanpak van Thialf slechts beperkt blijft tot een renovatie. Dit brengt weliswaar minder kosten met zich mee maar zal op termijn meer kosten, omdat Heerenveen de nummer 1-positie op het terrein van de schaatssport in de wereld dreigt te verliezen. Leeuwarden als hoofdstad mist al sinds jaar en dag een topsportlocatie en bij de teruglopende middelen lijkt de kans op realisatie verder weg dan ooit.

Is topsport mogelijk maken überhaupt een gemeentelijke taak? Volgens mij ligt die taak veel meer intergemeentelijk en provinciaal en is het vooral een taak van het bedrijfsleven, de sporters, de verengingen en de bonden zelf. De overheid schept vooral de randvoorwaarden en zorgt in dit thema voor een brede aanpak, waarbij steun aan topsport als middel ter stimulering van de breedtesport en gezond bewegen moet worden beschouwd. Interesse prikkelen van de jeugd maar ook van een bredere groep mensen. Wedstrijden voor veel publiek en het aantrekken van grote evenementen. Het kan zo een motor van de economie worden.

Fryslân marketing in optima forma

Mijn stelling is, dat dit vraagstuk tot dusver te veel als een probleem van Heerenveen en Leeuwarden wordt beschouwd, waarbij voor zover mij bekend een groter belang amper op tafel komt. De haalbaarheid komt pas echt reëel in beeld, als het op initiatief van die gemeenten en de provincie tot een uitdaging voor de hele provincie wordt gebracht. Zowel van overheid, onderwijs als de ondernemingen. Als je in die verbanden in Fryslân de middelen en de creativiteit gaat samenbrengen, ontstaat het klimaat, waarbinnen de topsport in Fryslân een gezonde toekomst kan krijgen. Verbind vervolgens aan het nieuwe ijspaleis Thialf de naam Fryslân en doe dat ook voor de Topsportlocatie in Leeuwarden en je hebt Fryslân marketing in optima forma. Bovendien ben ik ervan overtuigd, dat als Fryslân zich hierin in “de breedte” verkoopt, de kans op extra middelen uit Den Haag en Brussel beduidend wordt vergroot.

Doeke A. Fokkema,

Wethouder (o.a. Sport) gemeente Tytsjerksteradiel,

Bestuurslid Vereniging Sport en Gemeenten afd. Noord.

Geef een reactie