€ 800.000, – voor armoedebestrijding

FRYSLÂN – Ruim € 800.000,- geeft de provincie Fryslân aan zeven projecten die armoede bestrijden. Een project dat zwangere vrouwen informeert over gezond gedrag krijgt  € 140.000,-. Het gaat om vrouwen met weinig inkomen en een lage opleiding. Er wordt € 100.000, – toegekend aan een project voor mensen met een minimuminkomen. Zij worden geïnformeerd over kortingen of kwijtschelding waar ze mogelijk recht op hebben. Een ander project traint kerkvrijwilligers en krijgt hiervoor € 75.000, -. Het doel is om armoedesignalen te herkennen en mensen goed te kunnen doorverwijzen. “De provinciale inzet zorgt ervoor dat armoede echt wordt aangepakt en dat is nodig. Want ook in Fryslân komt dat voor.” Aldus gedeputeerde Piet Adema.

Ook wordt er geld gegeven aan een project waarbij professionals worden getraind om mensen met schulden beter te begeleiden. In Noordoost Fryslân wordt een project gesubsidieerd om kennis over armoedebestrijding beter te delen. De bestaande projecten Klasse!kas en stichting Leergeld krijgen voor de tweede keer geld. Gedeputeerde Piet Adema:” Als provincie maken we ons hard om overerving van armoede te voorkomen. Ook willen we mogelijk maken dat vrijwilligers en professionals beter samenwerken. Deze zeven projecten dragen hieraan bij.” 

Taskforce armoedebestrijding

De provincie Fryslân heeft sinds 2007 een provinciaal Armoedefonds. Tot 20011 is een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van armoede. Een Taskforce, onder voorzitterschap van oud-wethouder Klaske van der Berg geeft advies aan het College van Gedeputeerde Staten over de ingediende projectvoorstellen.

Geef een reactie