De jeugd en hun verwachtingen over het leven op het platteland in 2025

REGIO – Onder het thema: youth and their expectations of living in the countryside in 2025! organiseren de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. dit jaar een Engelstalig Policy Forum op donderdag 26 mei 2011. De vier gemeenten zijn gezamenlijk leadpartner van het EU-project Vital Rural Area. Vanaf 09.00 tot 17.00 zullen er in […]

Duidelijkheid over hoe N381 wordt aangelegd

DRACHTEN/DONKERBROEK – Waar bomen, bos en natuur wordt aangelegd in de omgeving van de weg tussen Drachten en Drentse grens (N381) is duidelijk. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit in een ontwerp-inpassingsplan beschreven. Het plan laat zien hoe de weg tussen Drachten en Donkerbroek wordt verdubbeld en wat er allemaal in de omgeving van […]

Woonbond blij met afschieten kabinetsplannen huurbeleid

DEN HAAG, 18 mei 2011 – Volgens berichten in de media is er in de Tweede Kamer geen meerderheid voor de huurplannen van het kabinet. De Nederlandse Woonbond, de landelijke belangenbehartiger voor huurders, heeft daar met blijheid kennis van genomen. Vanmiddag wordt een voorstel in de Tweede Kamer besproken om de maximale huren in heel Nederland met […]

Biogasleiding tussen Hantumhuizen en Leeuwarden

DOKKUM – Tussen Hantumhuizen en Leeuwarden wordt een biogasleiding aangelegd. Het bedrijf Stedin heeft hiervoor bij de gemeente Dongeradeel een vergunningaanvraag ingediend. Omdat de aanleg van deze biogasleiding bijdraagt aan een duurzame energievoorziening juicht het college van Dongeradeel deze ontwikkeling toe. Het college stemde deze week dan ook in met het plan van Stedin.

Zoutwinning onder Waddenzee stap dichterbij

FRYSLÂN – Zoutwinning onder de Waddenzee is een stap dichterbij. Frisia Zout, het ministerie van EL&I en de Friese gemeenten zetten hier op in. Dit is in het bestuurlijk overleg besproken. De Friese gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân zijn tegen nieuwe winning onder het vasteland. De gemeenten Franekeradeel en Harlingen willen dat zoutwinning in het […]

Nieuwe groene sluis valt goed bij inwoners Stavoren en watersport

STAVOREN – Er komt een tweede sluis bij de Johan Frisosluis in Stavoren. Als Provinciale Staten op 15 juni akkoord gaan met het plan, gaat Ballast Nedam hier een groene en natuurlijke sluis bouwen. Het nieuwe sluiscomplex kost inclusief de bouw van een informatiecentrum en twintig jaar onderhoud 19 miljoen euro. Met de nieuwe sluis […]

Start nieuwe busconcessie

FRYSLÂN – De provincie Fryslân is gestart met het aanbestedingstraject voor een nieuwe busconcessie. Hiermee wordt bepaald welke vervoerder het busvervoer mag verzorgen in de regio’s Noord- en Zuidwest-Fryslân, de stad Leeuwarden, Schiermonnikoog en de lijn Groningen-Heerenveen-Lelystad. De concessie gaat in op 9 december 2012 en geldt voor een periode van tien jaar.

Friezen aan snel internet

FRYSLÂN – Snel internet voor Friezen. Of ze nu in de stad wonen of ergens op het platteland. Dat is de ambitie van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Het college wil op korte termijn een uitvoeringsplan opstellen. Het voorstel hiervoor wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. “De digitale snelweg wordt zowel vanuit economisch als maatschappelijk perspectief […]

Electro World Talsma gaat voor duurzaam met ASN Dokkum

DOKKUM – Electro World Talsma gevestigd op bedrijventerrein de Zuiderschans in Dokkum heeft maar liefst 38 zonnepanelen laten plaatsen door ASN Dokkum. Bij de balie in de showroom is een paneel geplaatst waarop precies te zien is hoeveel energie er is opgewekt, maar ook hoeveel C02 uitstoot wordt vermeden.   Zonnepanelen Op 12 april zijn de […]